Now showing items 608-627 of 944

  • Musikk og medvirkning 

   de Boer, Lisa Naomi (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan arbeide med musikk i barnehagen – med fokus på barns medvirkning?
  • Musikk og relasjonsbygging 

   Fredriksen, Kristina Wangsvik (Bachelor thesis, 2022)
   Jeg har en grunnleggende interesse overfor musikk, og ønsker å bringe denne videre ut i min yrkesutøvelse i barnehagen. Jeg kommer til å møte ansatte i barnehagen som er skeptisk til musikk, og da ønsker jeg å vite hvordan ...
  • Musikk og samspill i barnehagen 

   Andreassen, Heidi Kristine (Bachelor thesis, 2022)
   Ifølge rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.50) kan «opplevelser med kunst og kultur i barnehagen legge grunnlag for tilhørighet […]». Rammeplanen sier også at «barnehagen skal motivere barna til å uttrykke seg ...
  • Musikk og sang 

   Jensen, Sondre (Bachelor thesis, 2021)
   Rammeplanen har to fagområder som omhandler rundt min problemstilling. Den ene er kommunikasjon, språk og tekst, og den andre er kunst, kultur og kreativitet. Når jeg skulle velge problemstilling, ville jeg skrive først ...
  • Musikk og småbarns språkutvikling 

   Berge, Maria Chanett (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan barnehagelærere bruke musikk for å fremme småbarns språkutvikling?
  • Musikk og språk : hvordan kan pedagogen arbeide med musikk for å fremme barns språkutvikling i barnehagen? 

   Værnes, Tone-Lise Heen (Bachelor thesis, 2015)
   Problemstilling: Hvordan kan pedagogen arbeide med musikk for å fremme barns språkutvikling i barnehagen.
  • Musikk og språk: En undersøkelse om hvordan musikk kan påvirke barns språkutvikling 

   Bjerkan, Gunhild (Bachelor thesis, 2013)
   Problemstilling: Hvilket potensiale kan arbeid med musikk i barnehagen ha for å styrke førskolebarns språkutvikling?
  • Musikk og språkutvikling 

   Trotland, Heidi Høyem (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan personalet i barnehagen anvende musikk i arbeid med barns språkutvikling?
  • Musikk og språkutvikling 

   Moe, Kristin Sundseth (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: «Hvordan kan personale i barnehagehverdagen benytte sang og musikk med tanke på barns språklige utvikling?»
  • Musikk og språkutvikling 

   Finanger, Ida Kristine (Bachelor thesis, 2022)
   Gjennom erfaringer i praksis har jeg sett varierende bruk av sang og musikk, spesielt i sammenheng med språkutvikling. Jeg har funnet to barnehager som har blant annet musikk som satsningsområde og innhentet informasjon ...
  • Musikk og språkutvikling 

   Johansen, Martin Strømseth (Bachelor thesis, 2021)
   I min tid i praksis har jeg kun vært i barnehager med et stort antall flerkulturelle barn, som dermed var flerspråklige, og jeg har fått oppleve hvilke utfordringer disse barna kan ha i det daglige sosiale samværet med ...
  • Musikk og strømmetjenester i barnehagen 

   Valberg, Tobias Sivertsen (Bachelor thesis, 2021)
   Strømmetjenester er noe jeg forholder meg til hver eneste dag, jeg er storforbruker av slike tjenester på fritiden. Jeg lytter til Spotify hver gang jeg drar til og fra jobb og skole, jeg bruker Youtube for å lytte til og ...
  • Musikk og voksenrollen: "Hvordan skape trygghet og anerkjenne barn med bruk av musikk i barnehagen?" 

   Graadal, Julie Søbstad (Bachelor thesis, 2020)
   I forskrift til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver under barnehagens verdier står det skrevet at: “Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og ...
  • Musikk – et fellesskap 

   Håve, Bjørk Brunvand (Bachelor thesis, 2021)
   Temaet «Musikk - et fellesskap» er vidt, og jeg kunne ha valgt ulike retninger i min formulering av problemstilling. Betydningen musikk kan ha for fellesskapet blant barn og voksne i barnehagen ble ledende for at jeg endte ...
  • Musikk, selvfølelse og fellesskap 

   Kristoffersen, Johanna (Bachelor thesis, 2021)
   Rammeplanen forteller oss at «opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 50). Den forteller også at personalet ...
  • Musikk, språk og flerspråklighet 

   Bjønness, Marius Mork (Bachelor thesis, 2021)
   Gjennom barnehagens syv fagområder, er musikk en faktor som blir trukket frem flere ganger. Det kreves at musikk skal brukes i arbeidet med alle disse fagområdene. Dette gjennom å inspirere barna til matematisk tenking, ...
  • Musikkens påvirkning på barns følelser 

   Tangsveen, Lene (Bachelor thesis, 2021)
   Da jeg skulle lete etter en problemstilling, hadde jeg en klar tanke om at jeg måtte finne noe jeg var nysgjerrig på og ønsket å få mer kunnskap om. Igjen tok jeg tak i egne erfaringer, og dro tråder til identitetsbygging. ...
  • Musikkens påvirkning på barns uttrykk: hvordan påvirker musikk en gruppe femåringers uttrykk? 

   Wenge, Mathilde Fredrikke (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstillingen har endret seg flere ganger før jeg begynte på min skriveprosess. Jeg hadde tidlig en klar tanke om at det var musikk jeg ville skrive om, men en mer konkret problemstilling hadde jeg ikke tenkt så mye ...
  • Musikkens ringvirkninger 

   Mjønesaune, Ida Sofie Mjønesaune (Bachelor thesis, 2022)
   I Rammeplanen finner man et eget fagområde som omhandler kunst, kultur og kreativitet (Pedlex, 2018, s. 32-33). Etter min oppfatning er det store variasjoner i barnehagene og mellom personalet hvor mye tid og rom musikk/sang ...
  • Musikkens rolle i den psykiske helsen 

   Kimo, Malene Skei (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan musikken brukes som et virkemiddel i arbeidet med å fremme psykisk helse i barnehagen?