Now showing items 588-607 of 944

  • Motivasjon for de yngste: Garderobesituasjonen 

   Jenssen, Stine Vangen (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan pedagogisk leder på en småbarnsavdeling, motivere barnas indre motivasjon i erfaringene de møter under påkledningen i garderobesituasjonen, slik at barna får kjenne på det å være kompetent og ...
  • Motivasjon i personalgruppa 

   Dahlen, Helene (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling: på hvilken måte motiverer den pedagogiske lederen sine medarbeidere, og hvordan oppleves dette motivasjonsarbeidet for dem?
  • Motivasjon i personalgruppa 

   Skårvold, Ingvil Lyngen (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan pedagogisk leder arbeide for å fremme motivasjon i personalgruppa?
  • Motivasjon og kompetanseutvikling 

   Unhjem, June (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling: Hvordan kan barnehagen arbeide med kompetanseutvikling, og vil arbeid med dette bidra til å motivere personalet i sitt arbeid?
  • Motivasjon og samskapt læring gjennom matnyttighet. En studie om styrerrollen i barnehagebasert kompetanseutvikling 

   Kriens, Hilde (Master thesis, 2018)
   Å gjøre prosjektet matnyttig ser ut til å være den viktigste redskapen for styrere for å motivere sine ansatte til læring gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling (BKU). Styrerne ser det som en av sine viktigste oppgaver ...
  • Motivasjon til kompetanseutvikling: hvordan kan pedagogiske ledere bruke rammeplanen som redskap for å motivere ansatte til kompetanseutvikling? 

   Veisetaune, May-Britt (Bachelor thesis, 2020)
   «Pedagogisk leder er gitt ansvaret å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. Den pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det ...
  • Motivasjonskraft i barnehagen 

   Wiig, Ingelinn Cathrine (Bachelor thesis, 2015)
   Problemstilling: Hva motiverer barnehageansatte, og hvordan kan pedagogisk leder bidra til å motivere sine medarbeidere?
  • Motorisk aktivitet i barnehagens utemiljø. Et kvalitativt studie på hvordan det fysiske utemiljø påvirker 3–5-åringers motoriske aktivitet 

   Hansen, Malin Stokmo (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan påvirker det fysiske utemiljøet 3–5-åringers motoriske aktivitet?
  • Motorisk usikre barn 

   Tordardottir, Katrin (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling: Hva er barnehagepersonalets erfaringer med motorisk usikre barn?
  • Motstand mot omorganiseringsprosesser 

   Aspen, Turid (Bachelor thesis, 2022)
   I sammenheng med endring er det veldig vanlig at endringen møter en form for motstand. Spesielt når det kommer til gjentatte endringer, hvor den kumulative effekten fører til økt stress og frustrasjon hos ansatte (Jacobsen ...
  • Muligheter i garderoben 

   Lindh, Karin Susanne (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan blir den pedagogiske virksomhet påvirket av garderobens fysiske utforminger og materialer?
  • Muligheter og begrensninger: Ledelse av barnehagebasert kompetanseutvikling og hvordan skape mer varige endringer 

   Gunnarson, Hilde (Master thesis, 2020)
   "Alle skal med!" kan se ut til å være et gjennomgående argument for å utvikle lærende organisasjoner (Senge, 1991; Wadel, 1997; Fullan, 2014; Ødegård, Nordahl og Røys, 2017; Roland og Ertesvåg, 2018; Gotvassli, 2019). Med ...
  • Muntlig fortelling og formidling i barnehagen “ 

   Gundersen, Håkon Sand (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstillingen er utarbeidet på bakgrunn av opplevelser i praksis. Jeg har i løpet av praksisperiodene fortalt mange spontane fortellinger i barnehagen. Det har startet med at jeg har fortalt en spontan fortelling ved ...
  • Music in informal and formal learning situations in ECEC 

   Sæther, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The aim of this article is, through theory, research and practical experiences, to discuss how informal teaching and learning situations exemplified by activities including music plays a part in Early Childhood Education ...
  • Musikk & språkutvikling 

   Blækkan, Maren (Bachelor thesis, 2022)
   Temaet i oppgaven er basert på mine erfaringer med nettopp sang og musikk fra både jobb og praksis. I tredje og siste praksisperiode hadde jeg et endrings – og utviklingsarbeid med fokus på hvordan musikk kan fremme et ...
  • Musikk for og med barn med særskilte behov 

   Kleiven, Pernille (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunnen for at jeg endte opp med valgt tema, «musikk for og med barn med særskiltebehov», er fordi jeg selv har hatt erfaring med dette i flere praksisperioder, samt på privaten. Praksisfortellingen ovenfor har også ...
  • Musikk i barnehagen – fra rytmeegg til Spotify: Har det skjedd en endring? 

   Hansen, Sandra Kristin (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan bruken av strømmetjenester påvirke arbeidet med musikk i barnehagen?
  • Musikk i barns perspektiv 

   Valsø, Markus (Bachelor thesis, 2022)
   I denne bacheloroppgaven vil jeg foreta meg temaet musikk og hva barns tanker er om musikk i barnehagen. Bakgrunnen for at jeg har valgt dette temaet er fordi musikk er noe jeg selv som barn var opptatt av, og som satte ...
  • Musikk i flerkulturelle perspektiver 

   Orby, Henriette (Bachelor thesis, 2013)
   Problemstilling: Hvordan kan musikk bidra til et inkluderende fellesskap i barnehagens kulturelle mangfold?
  • Musikk og inkludering 

   Skuland, Marte Stenberg (Bachelor thesis, 2022)
   Noe jeg har forstått er at når man skal skrive en bacheloroppgave kommer problemstillingen til å være i stadig endring. Dette er fordi når man for hentet inn data, får man kanskje noen funn som man selv ikke har tenkt på ...