Now showing items 1037-1056 of 1129

  • Udefinerbart materiale i barnehagen 

   Anfinset, Lea Marie (Bachelor thesis, 2022)
   I løpet av min utdanning hos Dronning Mauds Minne Høgskole har jeg vært i tre ulike praksisbarnehager. Fra disse praksisperiodene har jeg fått ulike erfaringer rundt temaet gjenbruk og bærekraft, og hvor aktivt barnehagene ...
  • Ulike familieformer i barnehagen 

   Stenersen, Marta (Bachelor thesis, 2022)
   Vi var en gjeng som satt ved bordet og tegnet. Sj5,5 snur seg mot meg og spør: Hva var det du het igjen? Jeg svarer på litt tullete måte: Husker du ikke det? S tenker, så spør hun med et smil: hva het kjæresten din ...
  • Ull og toving 

   Røed, Else-Marie (Bachelor thesis, 2023)
   «Det er fortsatt mange av dem. Men sauen har mista rollen som landebygger, klesleverandør og landskapspleier. Til gjengjeld har den gitt mer kjøtt enn vi trenger» (Blix, 2018, s.8). Sauen har i mange år vært en viktig ...
  • Using self-made automata to teach STEM in early childhood teacher education 

   Thiel, Oliver; Lundheim, Rolv Sigmund; Hanssen, Signe Marie; Moe, Jørgen; Vaz-Rebelo, Piedade (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In recent decades, an increasing number of countries have integrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) into their curricula for early childhood education and care (ECEC). In contrast to this trend, ...
  • Utadrettet ledelse hos styrere i kommunale barnehager 

   Trana, Tonje Sjøholtstrand (Master thesis, 2023)
   I dette prosjektet belyser jeg problemstillingen; Hvordan opplever styrere i kommunale barnehage å lede i møte med omgivelsene? Jeg ser på den utadrettede ledelsen hos styrere i kommunale barnehager da eksterne aktører ...
  • Utbredelse av konsepter i norske barnehager 

   Lund, Åse; Franck, Karianne; Juritsen, Trine Lise; Østmoen, Jostein Paulgård; Wilhelmsen, Terese (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   I løpet av kort tid har konsepter, i form av standardiserte programmer og metoder tatt plass i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det gir et behov for mer forskningsbasert kunnskap om fenomenet. Denne artikkelen har ...
  • Utdanning i kunstfag: Samarbeid, kvalitet og spenninger 

   Bandlien, Bjørn-Terje; Olaussen, Ingvild Olsen; Letnes, Mari-Ann; Angelo, Elin (MusPed:Research;, Chapter, 2021)
   Velkommen til antologien Utdanning i kunstfag: Samarbeid, kvalitet og spenninger. Denne antologien presenterer forskningsprosjekter som undersøker ulike aspekter ved samarbeid i og mellom grunnskole, kulturskole og ulike ...
  • Uterommet si betydning i det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen 

   Lauvås, Ingvild Furnes (Bachelor thesis, 2015)
   Problemstilling: Kva slags betyding legg spesialpedagogar i bruk av uterommet i sitt spesialpedagogiske arbeid i barnehagen?
  • Utfordringer for førskolelærere fra friluftslinja i ordinære barnehager 

   Østreim, Hilde (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling: Er det vanskeligere å få utnyttet sin linjekompetanse fra "friluftslinja" i barnehager som ikke kaller seg natur- og friluftsbarnehager – og hva kan være utfordringene?
  • Utviklingen av undring i barnehagen: Hvordan har synet på undring utviklet seg i løpet av de siste tiårene? 

   Götzen, Johanne Luise (Bachelor thesis, 2020)
   I en av mine praksisperioder i løpet av min tid ved DMMH havnet jeg på en småbarnsavdeling hvor mange av barna ikke hadde mye verbalt språk enda. En dag vi gikk på tur i snøen snublet et av barna like ved en bekk, slik at ...
  • Utviklingsarbeid 

   Brevik, Cathrine Lossius (Bachelor thesis, 2013)
   Problemstilling: Hvordan organiseres utviklingsarbeid i barnehagen, og hvilken rolle har intern veiledning i dette arbeidet? Styrers perspektiv.
  • Vaksne sin kommunikasjon med dei yngste barna 

   Stokke, Lise (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Korleis kan dei vaksne sin kommunikasjon ha innverknad på måltidssituasjonen?
  • Values in Early Childhood Education: A Cross-Cultural Comparative Study of Values for ECE Expressed in Policy Documents 

   Gunnestad, Arve; Mørreaunet, Sissel; Chahboun, Sobh; Pearson, Jolene (Peer reviewed; Journal article, 2022-06-27)
   Purpose: This comparative study identifies core values expressed in Early Childhood Education (ECE) official policy documents from a sample of thirteen countries. Design/Approach/Methods: This study employs document ...
  • Vanskelige barn, eller barn som har det vanskelig? Hvordan arbeider personalet med regulering av barnas følelser 

   Olsen, Mia Berg (Bachelor thesis, 2020)
   Begrepet «livsmestring og helse» har nylig blitt innført i barnehagens verdigrunnlag i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017), heretter kalt «rammeplan». Herunder påpekes det at «barna skal få ...
  • Veien fra en dårlig magefølelse: Hvordan arbeider barnehagen med å følge opp personalets dårlige magefølelse knyttet til barns omsorgssituasjon? 

   Mikalsen, Karina (Bachelor thesis, 2020)
   Barnehagen er en betydningsfull arena i de fleste barns liv, og har en viktig oppgave knyttet til å oppdage om barn blir utsatt for omsorgssvikt. Ifølge statistisk sentralbyrå går 92,2% av barn mellom 1-5 år i barnehage ...
  • Veien hjem i Lisa Aisatos En fisk til Luna 

   Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Alfheim, Ingvild Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Det norske bildeboklandskapet har overveiende hatt karakterer med vestlig utseende, men det siste tiåret ser vi en tendens til at det er noen eksperimentelle bildebokskapere som utforsker spørsmål om migrasjon, identitet ...
  • Veiledning - "Å trigge den individuelle sjel": 10 kjennetegn ved veiledning som bidrar til endring og utvikling av praksis i barnehagen 

   Tarasevitch, Roman (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven bygger på en kvalitativ studie av problemstillingen “Hva kjennetegner veiledning som bidrar til endring og utvikling av praksis i barnehagen?”. Som datainnsamlingsmetode har jeg valgt semistrukturert ...
  • Veiledning til foreldre som har barn med særskilte behov 

   Grue, Dina (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan arbeider pedagogisk leder med veiledning til foreldre som har barn med særskilte behov i barnehage?
  • Velkommen tilbake til babysang! 

   Anderssen, Guro Gaustad (Master thesis, 2023)
   Jeg har gjennom denne masteroppgaven forsøkt å finne ut mer om hvorfor foreldre kommer tilbake til babysang med barna sine og har undersøkt hva som kan oppstå i møter mellom babyer, foreldre, kunstneren, pedagogen, musikken, ...
  • Vennskap og lek i barnehagen 

   Harkinn, Randi Mathilde (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling: Hvordan bruke lek som et redskap for å hjelpe barn som strever med sosiale relasjoner til jevnaldrende?