Now showing items 28-47 of 1140

  • Balansert risikostyring - betydningen av styrers arbeid. 

   Jektvik, Andrea Wedø (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvilken betydning har styrerens arbeid, for at organisasjonen skal jobbe forebyggende med ulykker, uten å begrense barns utvikling gjennom risikofylt lek?
  • Barn har melodi : hvordan kan musikk være en kommunikasjonsform med de yngste barna i barnehagen? 

   Engberg, Hilde Synøve (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan musikk være en kommunikasjonsform med de yngste barna i barnehagen?
  • Barn i sorg 

   Nørstegård, Elianna Brøste (Bachelor thesis, 2021)
   Sorg er et vidt begrep, og det er mye jeg har hatt lyst til å undersøke rundt temaet. Jeg synes det har vært utfordrende å avgrense problemstillingen min, men for at ikke oppgaven skulle bli for omfattende har jeg tatt ...
  • Barn i sorg: på hvilke måter kan tegning brukes som en estetisk veiledningsprosess i sorgprosessen hos barn, og hva sier rammeplanen om sorg og krisehåndtering? 

   Wormdal, Julie Møller (Bachelor thesis, 2020)
   I rammeplanen fra 2017 blir ikke sorg nevnt. I stedet står det heller mer generelt under fagområdet livsmestring og helse og latent under de fleste andre fagområdene.. I rammeplanen står ordet sorg i rammeplanen fra 1997. ...
  • Barn i sorg: På hvilken måte kan barnehagepersonell støtte barn som opplever sorg etter dødsfall i nære relasjoner? 

   Wallmann, Lene-Mari Antonsen (Bachelor thesis, 2020)
   For å ikke gjøre forskningen for stor er det naturlig å gjøre noen valg for å avgrense bacheloroppgaven. Mitt overordnede tema er sorg. Forskningsspørsmålet er: På hvilken måte kan barnehagepersonell støtte barn som opplever ...
  • Barn med astma i barnehagen 

   Knutsen, Stine Tangen (Bachelor thesis, 2013)
   Problemstilling: Hvordan forholder barnehagen seg til barn med astma når det kommer til fysisk aktivitet utendørs?
  • Barn med autisme i barnehagen 

   Brurok, Kristine (Bachelor thesis, 2022)
   Det vil hele tiden finnes barn som har behov for ekstra tilrettelegging i barnehagen for å kunne lære og utvikle seg. På grunn av at alle barn er unike individer vil det derfor ikke være bestemte kriterier i vurderingene ...
  • Barn med fluktbakgrunn 

   Shirvani, Jeanett (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvilken kompetanse og ferdigheter bør ansatte i barnehagen ha i møte med barn med fluktbakgrunn?
  • Barn med innagerende atferd i uterommet : hvordan skaper barnehagelæreren trygghet for barn med innagerende atferd i uterommet? 

   Rønning, Una Bjørsagård (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan skaper barnehagelæreren trygghet for barn med innagerende atferd i uterommet?
  • Barn med og uten funksjonsnedsettelser og deltagelse i forskergrupper – når og hvordan kan ulike kvalitative forskningsmetoder få alle barn til å delta i forskning? 

   Ytterhus, Borgunn; Åmot, Ingvild (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelen diskuterer når og hvordan det er mulig å engasjere barn med og uten funksjonsnedsettelser til deltagelse i forskning i barnehager. Gjennom empiriske eksempler fra det å drive forskergrupper med barn analyserer ...
  • Barn med språkforstyrrelser 

   Dale, Sunniva Wei Halset (Bachelor thesis, 2022)
   I Barnehageloven §2 som omhandler barnehagens innhold, skrives det at departementet fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver (rammeplan) ved forskrift (Barnehageloven, 2005, §§ 1-2b). Fagområdet ...
  • Barn med særskilte behov 

   Hægdahl, Torill Hundal (Bachelor thesis, 2023)
   Min inspirasjon til denne oppgaven var en forelesning med May Britt Drugli om tidlig innsats i forbindelse med temauker på DMMH. Det var en forelesning som virkelig fikk meg til å tenke på den viktige jobben vi gjør i ...
  • Barn med utfordrende atferd i barnehagen 

   Reitan, Vilde Syltøy (Bachelor thesis, 2023)
   Formålet med denne oppgaven er å øke kunnskapen om arbeid med barn med utfordrende atferd. Ved å rette fokus på denne tematikken, vil jeg kunne tilegne meg mer fagkunnskap, i tillegg til at barnehageansatte kan bli mer ...
  • Barn og alvorlig sykdom i nære relasjoner 

   Sørløkken, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
   Jeg har formulert problemstillingen min på en måte som skal belyse de ansatte på Vardesenteret sitt arbeid med barn som pårørende. Her skal jeg undersøke hvordan de snakker med barn som pårørende. Dette når det har oppstått ...
  • Barn og dyr 

   Smistad, Ellen Marie (Bachelor thesis, 2021)
   Dyr er noe jeg alltid har vist et sterkt engasjement- og stor interesse for. Jeg har selv vært mye sammen med dyr som barn, og i senere tid observert andre barns samvær med dyr. Forskning viser at kjæledyr gir bedre helse ...
  • Barn og dyr 

   Kimo, Ester Bekken (Bachelor thesis, 2022)
   I dag er det stadig flere, og spesielt unge mennesker, med utfordringer i forbindelse med psykisk helse (Berget et al., 2018, s. 122). I tidlig barndom og barnehagealder, vil det være viktig å jobbe forebyggende mot dette, ...
  • Barn og dyr 

   Buset, Ingunn Torød (Bachelor thesis, 2023)
   I rammeplanen for barnehagen står det at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.10). Gjennom praktiske gjøremål en må gjøre i en stall/i fjøset får barna være med på å ...
  • Barn og dyr i barnehagen 

   Forbergskog, Vilde (Bachelor thesis, 2023)
   Forskning viser at et positivt samspill med dyr kan være med å fremme menneskers fysiske og psykiske helse, styrke opplevelser av mestring og bidra til læring (Berget, et al., 2018, s. 15). Dette er et tema som er interessant ...
  • Barn og farger 

   Årnes, Emilie Stande (Bachelor thesis, 2021)
   På bakgrunn av min kunnskap, erfaring og interesse ønsket jeg å utforske farger og fargeblanding. Mitt valg av aldersgruppe er knyttet til opplevelsen av at de yngste barna jeg møtte i praksis viste mye interesse og glede ...
  • Barn og lek : hvorfor leker barn 

   Stølan, Elisabeth (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvilke tanker har barn om hva det vil si å leke?