Now showing items 4-23 of 1161

  • A Continuum Deconstructed: Exploring how Day-care Staff’s Discursive Practices Construct Children as Possibly Impaired 

   Franck, Karianne (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Based on interviews and fieldwork in Norwegian day-care institutions, I examine day-care staffs’ descriptions of children suspected of, but not (yet) diagnosed as, having impairments. The main research question is: how do ...
  • A Phaedrus baroque art of maintenance or constant fabulating qualia becoming quality 

   Reinertsen, Anne Beate (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This article is crafted through three scenes, through which the author tries to imagine quality as something that is third space, semiotic, plasticity, eternal, and simultaneously something solid and obviously good here ...
  • Activity Videos Effect on Four-, Five- and Six-Year-Olds’ Physical Activity Level in Preschool 

   Kippe, Karin Oddbjørg; Lagestad, Pål Arild (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Physical activity provides positive health benefits for preschool children. The aim of this study is to examine the effect of physical activity videos on the physical activity levels of children aged 4, 5 and 6 in preschool ...
  • Affekt : små barns møte med en teaterforestilling 

   Gjertsen, Dag Arnesen (Bachelor thesis, 2015)
   Problemstilling: Hvilken rolle spiller affekt i små barns møte med forestillingen De røde skoene?
  • Alder og IKT i barnehagen 

   Berg, Jørgen (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling: Hvordan stiller ulike barnehagemiljø seg til bruken av IKT i barnehagen, hvilken kompetanse har de og hvilke holdninger har de til det?
  • Aldershomogene barnegrupper 

   Hansen, Fredrik Kvinge (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan aldershomogen organisering påvirke det pedagogiske innholdet?
  • Alvorlig sykdom i barnehage og skole. Ivaretakelse av den pårørende barnegruppa 

   Brun, Eirin (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan man som barnehagelærer eller kontaktlærer arbeide med en barnegruppe dersom et av barna blir alvorlig syk, og blir borte fra gruppa over en lengre periode?
  • Andrespråklig utvikling gjennom det musikalske fellesskapet: Musikk som språkopplæring til minoritetsspråklige barn 

   Nervik, Marthe (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan musikk hjelpe minoritetsspråklige barn med å tilegne seg norsk?
  • Anerkjennelse i barnehagen 

   Løseth, Gjertrud (Bachelor thesis, 2023)
   I begynnelsen av prosessen fokuserte jeg på personalet som opplevde dette som utfordrende. Fokuset ga en foreløpig problemstilling, men etter veiledning endret jeg problemstilling, som ble retningsgivende for valg av metode. ...
  • Ankomst i barnehagen 

   Moe, Marte (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan jobber barnehagen med at alle barn skal bli sett, respeektert og få den hjelp og støtte de har behov for ved ankomstsituasjoner i barnehagen
  • Ansatte i barnehagens møte med barns realfaglige undring 

   Løvås, Edel (Bachelor thesis, 2023)
   Jeg ønsket å vinkle det til hvordan ansatte i barnehagen kan møte barns undring fordi jeg også har en stor interesse for hvordan de ansatte i barnehagen påvirker barnas undring. Å oppfatte og legge til rette for barns ...
  • Ansattes bidrag til femåringers språklæring i barnehagen 

   Semundseth, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Barns språklæring står sentralt i dagens norske barnehage. I denne hermeneutiske studien setter jeg søkelyset på hvordan fire ansatte oppfatter at de bidrar til femåringers språklæring i barnehagen innenfor rammene av ...
  • Ansattes forståelse av begrepet medvirkning 

   Rambøl, Ina Nicoline (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan forstås og praktiseres begrepet medvirkning av ansatte på småbarnsavdelinger?
  • De ansattes rolle for skigleden hos barn 

   Løvås, Tora Eid (Bachelor thesis, 2023)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan de ansatte i barnehagen kan legge til rette for å skape gode opplevelser for barna når de har ski på beina. Hvilke faktorer må det tas hensyn til og hva må man tenke over ...
  • Ansattes vurdering av barns trivsel i barnehagen 

   Bjørgen, Kathrine; Moe, Børge (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Rammeplan for barnehagen vektlegger at barnehagen skal bidra til barns trivsel, men det er uvisst hvordan ansatte i barnehagen vurderer ulike faktorers betydning for barns trivsel. Et spørreskjema ble sendt til 25 norske ...
  • Arbeid med følelser i barnehagen 

   Johannessen, Linnea Hoff (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan en personalgruppe bruke et «følelsebord» for å arbeide med barns følelser ?
  • Arbeid med kulturelt mangfold i barnehagen 

   Larsen, Sofie Aminda (Bachelor thesis, 2022)
   I rammeplan for barnehagen står det at barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett … (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 35). I religionstimene på DMMH, ...
  • Arbeid med kulturelt mangfold: diskriminerings- og rasismeforebyggende? 

   Vartdal, Victoria Løkkeberg (Bachelor thesis, 2021)
   Enhver bacheloroppgave sentrerer seg rundt en problemstilling som omhandler temaet man har valgt å ta for seg (Bergsland & Jæger, 2014, s. 58). Da jeg skulle velge problemstilling gikk jeg mye frem og tilbake for å komme ...
  • Arbeid med papir med de yngste barna i barnehagen 

   Henriksen, Vilde Finstad (Bachelor thesis, 2023)
   Etter å ha vært på småbarnsavdeling gjennom praksis og i jobb, har jeg blitt mer oppmerksom på hvilket syn vi har på de yngste barna, samt deres rolle i barnehagen. Når man tenker på arbeid med papir, eller andre kunstfaglige ...
  • Arbeidsmiljø i barnehagen 

   Ormbostad, Lisa Øfsti (Bachelor thesis, 2024)
   Gjennom denne bacheloroppgaven ønsket jeg å finne ut av hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø og hvordan et godt arbeidsmiljø kan utvikles. Det har vært en spennende prosess å skrive, samle inn og analysere data og å ...