Now showing items 333-352 of 1142

  • Familier med fluktbakgrunn i barnehagen 

   Saksvik, Cornelia (Bachelor thesis, 2021)
   Samfunnet vårt blir beriket med flyktninger hvert år som skal bli en del av det norske samfunnet, derfor er det viktig at barnehagepersonalet har kunnskap om hvordan vi kan inkludere dem i barnehagen på en best mulig måte. ...
  • Familiesamarbeid med flerkulturelle familier i barnehagen: hvilken betydning har en barnehages kompetanse, holdninger og kommunikasjonsevne for deres samarbeid med flerkulturelle familier? 

   Tøndal, Kathrine (Bachelor thesis, 2020)
   Dagens barnehage er preget av et stort mangfold. I barnehagen møter en både familier og personalet fra ulike land i verden, som alle bærer med seg sine egne erfaringer, førforståelser, verdier og kulturer. I Rammeplanen ...
  • Familiesamarbeid med flerspråklige familier i hentesituasjon 

   Finnanger, Elise (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kommuniserer ansatte i en flerkulturell barnehage med en flerspråklig familie i hentesituasjon, og hvilken egenverdi har hentesituasjonen for flerspråklige familier?
  • Fellesskapsfølelse i samlingsstund 

   Bjørkhaug, Cecilie (Bachelor thesis, 2023)
   Rammeplanen for barnehagen skriver «Personalet skal bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 15). Fra mine observasjoner ...
  • Femåringenes bruk av litteratur i barnehagen: En kvalitativ studie av de eldste barna i barnehagen og deres bruk av litteratur 

   Solø, Anniken (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: På hvilke måter tilbys de eldste barna i barnehagen litteratur, og hvordan tar de selv i bruk litteraturen?
  • Femåringers motoriske kompetanse og fysiske form 

   Berg, Anne; Lysklett, Olav B. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Barns fysiske form kan gi en indikasjon på deres helse og ha betydning for deres sosiale ferdigheter, selvoppfatning og læring. Hensikten med denne studien er få økt kunnskap om sammenhengen mellom femåringers fysiske form ...
  • Filmkamera som verktøy i kompetanseutvikling i barnehagen 

   Foss, Steffen (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling: Hvordan kan filmkamera bidra til økt kompetanse i samspillsituasjoner hos personalet i barnehagen?
  • Finnes det vanskelige barn? 

   Stegavik, Oda-Kristine Aasbø (Bachelor thesis, 2023)
   Når jeg skulle utforme en problemstilling til bacheloroppgaven, var jeg lenge usikker på hvordan den kom til å bli til slutt. Jeg hadde først en problemstilling som var mer rettet mot selve temaet musikk og inkludering, ...
  • Firmaments of imagination - using the Scottish storyline method in early childhood education and care teacher training 

   Pareliussen, Ingar; Braaten, B.Espen P. (FoU i praksis 2012;, Chapter, 2013)
  • Flat organisasjonsstruktur i en lærende organisasjon 

   Rekdahl, Emilie (Master thesis, 2022)
   Barnehagesektoren har de to siste tiårene gjennomgått store endringer. Det har blant annet blitt økt krav til innhold og kvalitet i barnehagen. Et av kravene er at barnehagene skal være en lærende organisasjon (Kunnskaps ...
  • Flat struktur i barnehagen 

   Lysheim, Tommy Fjorden (Bachelor thesis, 2022)
   Gjennom valgfaget Barndom, helse og livsmestring på mitt tredje studie år ved Dronning Mauds Minne Høgskole har jeg fattet en spesiell interesse for motivasjon og trivsel blant de ansatte. En sterk motivasjon vil kunne ...
  • Fleirspråklegheit i barnehagen 

   Vindedal, Veronika (Bachelor thesis, 2022)
   I følgje statistisk sentralbyrå hadde 19,5% av barna i barnehagen i 2021 eit språk som blir sett på som minoritetsspråkleg. Det inneberer barn i barnehagen som hadde eit anna morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og ...
  • Flerkulturell forståelse og inkludering i barnehage 

   Issa, Shatha (Bachelor thesis, 2023)
   For å forbygge og bryte ned fordommer, må pedagogisk ledere bli bevisst sine egne praksis, handlinger og oppfatninger, og hvilken innvirkning dette kan ha på anerkjennelsen av etniske minoriteters kulturelle bakgrunn og ...
  • Flerkulturell pedagogikk i barnehagen 

   Løveng, Thea Unneland (Bachelor thesis, 2023)
   I dagens samfunn er det stadig flere mennesker med ulike språk, kulturer, religioner og bakgrunner. I rammeplanen står det at personalet skal «gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, ...
  • Flerkulturelle barns mulighet til medvirkning 

   Grønås, Marte Kveim (Bachelor thesis, 2022)
   Mitt forskningsarbeid bygger på de flerkulturelle barna sin mulighet til medvirkning. Dette er noe som har interessert meg gjennom hele utdanningsløpet mitt. I første fase ønsket jeg å finne ut av om alle barn har samme ...
  • Flerkulturelt mangfold i barnehagehverdagen 

   Lyse, Ingrid H (Bachelor thesis, 2023)
   I rammeplanen så står det at «Personalet skal bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.52). Det er derfor viktig at vi har et fokus på dette og at vi har ...
  • Flerspråklige barn i barnehagen 

   Malyavkina, Svetlana (Bachelor thesis, 2021)
   Språktilegnelse i barnehagen er et stort tema for en bacheloroppgave. Derfor har jeg avgrenset meg først for «fremmedspråklige barn i barnehagen» og videre ved hjelp av tilbakemeldinger fra veilederne mine, har jeg avgrenset ...
  • Flyktningbarns rettigheter 

   Skorpen, Ayla Fjeld (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling er: Hvordan kan en mottaksavdeling bidra til å ivareta flyktningbarns rettigheter?- med fokus på barnets beste og levestandard
  • “For det å ikke forstå språket gjør jo at du ikke kan inkluderes.” 

   Førde, Marit Heien (Bachelor thesis, 2023)
   Ofte kan barn som ikke deler samme språk som resten av barnegruppa oppleve å bli ekskludert fra fellesskapet eller usynliggjøres på grunn av manglende forståelse (Kanstad, 2015, s. 122). Etter å ha selv fått en innsikt i ...
  • Forebyggende arbeid i barnehagen mot overgrep mot barn, ved hjelp av digitale verktøy 

   Bjørnstad, Henriette (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling: Hvordan kan bruken av digitale verktøy være en del av et forebyggende arbeid av seksuelle overgrep mot barn?