Now showing items 648-667 of 1133

  • Livsmestring hos de yngste – Tilvenning i barnehagen 

   Wågan, Hanna Sagnes (Bachelor thesis, 2023)
   Oppstart i barnehagen er ofte den første store overgangen i barns liv, fra å være hjemme med foresatte til å begynne i barnehagen med ukjente. I rammeplanen står det at «Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet ...
  • Livsmestring i barnehagen og skolen 

   Jensen, Emilie (Bachelor thesis, 2021)
   Målet med denne oppgaven er å se på innholdet i livsmestring i barnehagen og skolen, og hva media og forskning sier om denne tematikken. Jeg ønsker å benytte meg av media/internett som kilde ettersom det er tilgjengelig ...
  • Livsmestring i voksen – barn – relasjonen 

   Remøy, Nadine Giske (Bachelor thesis, 2021)
   Livsmestring sier noe om hvordan man håndterer livet, både i medgang og i motgang. Dette begrepet er komplekst og vil belyses gjennom fokus på sensitivitet og trygghet i voksen – barn relasjonen; viktige fundament i et ...
  • Livsmestring og Helse 

   Oterhals, Marie (Bachelor thesis, 2021)
   1. januar 2020 trådde et tillegg i barnehageloven omhandlende nulltoleranse for mobbing i barnehagen i kraft og dermed blir barnehagens arbeid med livsmestring høyst aktuelt for barnehagens pedagogiske arbeid. Livsmestring ...
  • Livsmestring på tur i natur 

   Grimsmo, Sunniva Sørvik (Bachelor thesis, 2022)
   Den personlige grunnen for hvorfor jeg valgte nettopp temaet «Livsmestring på tur i natur», er fordi jeg selv har erfart at naturopplevelser og fysisk aktivitet ute i naturen, påvirker min psykiske helse og livskvalitet ...
  • Livsmestring – et komplekst begrep? 

   Skarsvåg, David Sollie (Bachelor thesis, 2022)
   Er det slik at det økte fokuset på psykisk helse og derigjennom livsmestring er et rop om hjelp for barna i barnehagen? Slik Jens Bjørneboe satte søkelys på 50-talls skolen med sin roman «Jonas» i 1955 (Bjørneboe, 1955). ...
  • Longitudinal relations between gaming, physical activity, and athletic self-esteem 

   Hygen, Beate Wold; Belsky, Jay; Stenseng, Frode; Steinsbekk, Silje; Wichstrøm, Lars; Skalicka, Vera (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Background: Youth are increasingly engaged in digital games; while physical activity rates are declining. This study examines whether the amount of time children spend on gaming is related to physical activity and athletic ...
  • Lunsjmåltidet som språkårena 

   Westby, Silje (Bachelor thesis, 2022)
   Med min interesse for språkutvikling hos de yngste ønsket jeg som nevnt å utforske dette i en situasjon som oppstår flere ganger daglig i barnehagen. Valget falt på å konkretisere denne forskningen til lunsjmåltidet, ...
  • Lytteevne og motorisk utvikling 

   Olsen, Line Fossmo (Bachelor thesis, 2013)
   Problemstilling: Har motorisk usikre barn dårligere lytteevne enn motorisk sikre barn?
  • Læring i barnehagen : om ledelse og styring i en lærende barnehage 

   Shamkawy, Wid al- (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling: Hvilke momenter er viktige i diskusjonen om barnehagen som læringsarena, og hvordan utøves ledelse og styring i barnehagen i forhold til læringstemaet?
  • Læringskulturer i kontinuerlig fornyelse: Utviklingsarbeid i læringsintensive barnehager. 

   Nilssen, Erlend (Master thesis, 2019)
   Dette er et masterprosjekt i barnehageledelse og problemstillingen er: Hva gjør styrere for å drive utviklings- og læringsprosesser og hvordan preger dette arbeidet organisasjonskulturen i barnehagen? Å lede utviklings- ...
  • Læringsmiljø knyttet til barns utforskning med realfag 

   Kristiansen, Thea Borg (Bachelor thesis, 2022)
   “Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset ...
  • Løft med hodet! Forebygging av muskel- og skjelettplager i barnehagen 

   Uggedal, Hilde (Bachelor thesis, 2013)
   Problemstilling: Hvilke tiltak kan en styrer sette inn for å forebygge muskel- og skjelettplager hos de ansatte?
  • Makt- og kjønnsperspektiver knyttet til bruk av IKT i barnehagen 

   Sando, Svein (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Hvordan kan man synliggjøre og forstå makt- og kjønnsperspektiver knyttet til bruk av IKT i barneha¬gen? Spørsmålet søkes besvart i denne artikkelen ved å belyse to caser fra barnehager som bruker IKT, med maktaspekter ...
  • Mamma Danser - teater for de minste som kunstnerisk forskning 

   Hovik, Lise (Peer reviewed; Journal article, 2012)
   Artikkelforfatteren tar opp ulike innfallsvinkler til kunstnerisk forskning med utgangspunkt i sitt eget kunstneriske forskningsprosjekt. Prosjektet handler om å utvikle teater for de aller minste, der barna gis rom for ...
  • «Mamma og pappa bor ikke sammen lengre» 

   Åldstedt-Haga, Maria Bjørnsdatter (Bachelor thesis, 2023)
   I anledning praksis i barnehage, ble jeg oppsøkt av et barn som ønsket å tegne med meg. Gjennom tegneprosessen delte barnet åpenhjertig om sine følelser knyttet til samlivsbrudd og sorg som konsekvens. Dette bidro med ...
  • «Man kan ikke beskytte barn mot all smerte i livet, men hjelpe ved å gi dem verktøy til å takle det..»: Bearbeiding av følelser hos barn med utgangspunkt i billedboken 

   Ingvaldsen, Agneta (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling: Hvordan kan billedboken brukes som hjelpemiddel til å bearbeide følelser hos barn?
  • Mange biter-hele barnet. Tilrettelegging for estetisk tilnærming til læring hos skolestartere. 

   Rotli, Ingrid Torgersen (Master thesis, 2020)
   This master's thesis in children's culture and art pedagogy is a qualitative examination of the aesthetic approach to learning in primary and lower secondary schools. In this master's thesis, the aesthetic approach to ...
  • Mangfold i årsplaner 

   Andersen, Amalie Norgaard (Bachelor thesis, 2023)
   I denne oppgaven har jeg valgt temaet «mangfold i årsplaner». Jeg ønsker å se på hvordan mangfold blir synliggjort i tre ulike årsplaner. Problemstillingen lyder derfor som følger: «Hvordan synliggjøres mangfold i barnehagers ...
  • Mangfold og språkarbeid 

   Jessen, Joachim John Hansen (Bachelor thesis, 2023)
   Temaet i denne oppgaven blir «Årsplanenes formuleringer om mangfold og språkarbeid», der jeg vil analysere hva barnehagene sir om mangfold og språkarbeid, samt hvordan de arbeider med det. Jeg vil også trekke inn ...