Viser treff 1-20 av 827

  • Barns opplevelser av musikkens følelsesuttrykk 

   Vatsvåg, Ådne johann (Bachelor thesis, 2024)
   Et spørsmål som det over har flere aspekter ved seg og kan angripes på mange måter. Istedenfor å ta for meg et spørsmål som dekker alle aspekter ved spørsmålet har jeg i denne oppgaven heller valgt å fokusere på barnas ...
  • Hei, Cześć, Labas, Hi, Kumusta 

   Kåsbøll, Anna Vanessa (Bachelor thesis, 2024)
   Problemstilling: «Hvordan foregår språkarbeidet i ulike barnehager med flerspråklige barn"
  • Barn som utsettes for omsorgssvikt 

   Kjærstad, Karoline Olsen (Bachelor thesis, 2024)
   Problemstilling: «På hvilke måter kan pedagogisk leder i barnehagen oppdage at barn blir utsatt for omsorgssvikt?»
  • Når saker blir lekesaker 

   Sandvik, Sissel (Bachelor thesis, 2024)
   Problemstillingen min har vært dynamisk gjennom hele prosjektet. I utgangspunktet før datainnsamlingen lød problemstillingen slik: «Hva kan skje med leken til ei barnegruppe på 6 barn i 5-årsalder, i et innemiljø med det ...
  • Personalets definisjonsmakt i møte med barns kjønn 

   Juul-Røstum, Lene (Bachelor thesis, 2024)
   Ut ifra min førforståelse ble valget av tema og problemstilling ganske enkelt når jeg først begynte å reflektere rundt mine egne erfaringer fra barndommen. Det jeg ville vite mer om var hvordan jeg som fremtidig barnehagelærer ...
  • Voksenrollen i møte med matematikk i uterommet 

   Holm, Kine (Bachelor thesis, 2024)
   I oppstarten av arbeidet med bachelorprosjektet valgte jeg følgende problemstilling: «Hvordan bruke nærmiljøet som ressurs for å fremme matematiske erfaringer blant skolestarterne i barnehagen?» Med bakgrunn i ...
  • Arbeidsmiljø i barnehagen 

   Ormbostad, Lisa Øfsti (Bachelor thesis, 2024)
   Gjennom denne bacheloroppgaven ønsket jeg å finne ut av hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø og hvordan et godt arbeidsmiljø kan utvikles. Det har vært en spennende prosess å skrive, samle inn og analysere data og å ...
  • Voksnes nonverbale kommunikasjon : Hvordan påvirker den voksnes nonverbale kommunikasjonsuttrykk barns forhold til å være ute i all slags vær 

   Gjersvold, Ingrid Elisabeth Lervåg (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan påvirker den voksnes nonverbale kommunikasjonsuttrykk barns forhold til å være ute i all slags vær?
  • Barns seksualitet : "Hvordan jobber barnehagen med barns seksualitet og hvordan veileder pedagogisk leder personalet og foreldre i det forebyggende arbeidet?" 

   Lund, Grethe (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan jobber barnehagen med barns seksualitet og hvordan veileder pedagogisk leder personalet og foreldre i det forebyggende arbeidet?
  • Hvordan kan barns møte med musikk bidra til et inkluderende felleskap i barnehagen? 

   Mallouh, Jonas Nårstad (Bachelor thesis, 2023)
   Rammeplanen for barnehagen (2017) viser til at opplevelser med kunst, kultur og kreativitet kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. Fagområdet nevner musikk som et av flere uttrykksformer, ...
  • Støtt meg når følelsene tar overhånd 

   Wyrwa, Jonas (Bachelor thesis, 2023)
   Tema for oppgaven er livsmestring og psykisk helse i barnehagen. Bakgrunnen for valget av temaet er erfaringen og observasjoner jeg gjorde i praksis knyttet til møtet med barns emosjonsuttrykk. Jeg observerte en ansatt ...
  • Trygge voksne på tur med små barn 

   Wiker, Synne (Bachelor thesis, 2023)
   I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2021) står det under barnehagens verdigrunnlag at å møte barns behov for trygghet, omsorg og anerkjennelse er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen, samt å ...
  • Barns medvirkning til utforming av barnehagens uteområder 

   Skjeggestad, Håkon Løkken (Bachelor thesis, 2023)
   I min bacheloroppgave har tematikken vært barns medvirkning til utforming av barnehagens uteområder. Målet med oppgavens har vært å undersøke hvordan pedagoger arbeider for å tilrettelegge for at barna kan medvirke i ...
  • “Det æ alltid gjør i forhold til musikk og sang … Eller, søng gjør vi jo heile tia" 

   Hovlund, Rikke Langseth (Bachelor thesis, 2023)
   Etter tre studieår som barnehagelærerstudent, har jeg erfart i praksis og jobb, at det er tydelige likheter og ulikheter på hvordan barnehagelærere jobber med musikk. Det interesserer meg hvordan pedagoger tar ulike valg ...
  • Musikk i barnehagen: En kvalitativ undersøkelse om barnehageansattes musikksyn 

   Aalberg, Eive Angelo (Bachelor thesis, 2023)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven er å utvikle mer innsikt i hvordan barnehageansatte ser på musikkarbeid i barnehagen. Musikkarbeid er vektlagt i barnehagens rammeplan, der det blant annet står at barnehagen skal ...
  • Ansatte i barnehagens møte med barns realfaglige undring 

   Løvås, Edel (Bachelor thesis, 2023)
   Jeg ønsket å vinkle det til hvordan ansatte i barnehagen kan møte barns undring fordi jeg også har en stor interesse for hvordan de ansatte i barnehagen påvirker barnas undring. Å oppfatte og legge til rette for barns ...
  • Barnehagens arbeid med bærekraft i måltider 

   Myrnes, Sara Hagen (Bachelor thesis, 2023)
   Tidlig i studieåret skjønte jeg at jeg ville fokusere på bærekraft på et eller annet vis i mitt bachelorprosjekt. Til slutt falt valget på at temaet for oppgaven skulle være “Bærekraftige måltider i barnehagen”. Grunnen ...
  • Arbeid med papir med de yngste barna i barnehagen 

   Henriksen, Vilde Finstad (Bachelor thesis, 2023)
   Etter å ha vært på småbarnsavdeling gjennom praksis og i jobb, har jeg blitt mer oppmerksom på hvilket syn vi har på de yngste barna, samt deres rolle i barnehagen. Når man tenker på arbeid med papir, eller andre kunstfaglige ...
  • Lek som pusterom 

   Sørheim, Ingrid Haslestad (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven har fokus på lek knyttet til barns psykiske helse. Jeg valgte tema på bakgrunn av lekens store verdi og relevans i barnehagen, leken er selve momentet i livet barn lever, og påvirker alle aspekter ...
  • Dramapedagogisk arbeid i barnehagen 

   Børnes, Hilde (Bachelor thesis, 2023)
   Eg har vald fleire anledningar opplevd at drama er hjelpsamt i situasjonar kor det er eit behov for leiing i barnegruppa. Dette er noko som fascinerer og interesserer meg, som gjer at eg har ein naturleg nysgjerrigheit for ...