• 1 åringen – Trygg oppstart 

   Isbrekken, Marita (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan jobber barnehagen med å legge til rette for og i vareta 1åringens behov for trygghet i oppstartsfasen?
  • Affekt : små barns møte med en teaterforestilling 

   Gjertsen, Dag Arnesen (Bachelor thesis, 2015)
   Problemstilling: Hvilken rolle spiller affekt i små barns møte med forestillingen De røde skoene?
  • Alder og IKT i barnehagen 

   Berg, Jørgen (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling: Hvordan stiller ulike barnehagemiljø seg til bruken av IKT i barnehagen, hvilken kompetanse har de og hvilke holdninger har de til det?
  • Aldershomogene barnegrupper 

   Hansen, Fredrik Kvinge (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan aldershomogen organisering påvirke det pedagogiske innholdet?
  • Alvorlig sykdom i barnehage og skole. Ivaretakelse av den pårørende barnegruppa 

   Brun, Eirin (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan man som barnehagelærer eller kontaktlærer arbeide med en barnegruppe dersom et av barna blir alvorlig syk, og blir borte fra gruppa over en lengre periode?
  • Andrespråklig utvikling gjennom det musikalske fellesskapet: Musikk som språkopplæring til minoritetsspråklige barn 

   Nervik, Marthe (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan musikk hjelpe minoritetsspråklige barn med å tilegne seg norsk?
  • Anerkjennelse i barnehagen 

   Løseth, Gjertrud (Bachelor thesis, 2023)
   I begynnelsen av prosessen fokuserte jeg på personalet som opplevde dette som utfordrende. Fokuset ga en foreløpig problemstilling, men etter veiledning endret jeg problemstilling, som ble retningsgivende for valg av metode. ...
  • Ankomst i barnehagen 

   Moe, Marte (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan jobber barnehagen med at alle barn skal bli sett, respeektert og få den hjelp og støtte de har behov for ved ankomstsituasjoner i barnehagen
  • Ansatte i barnehagens møte med barns realfaglige undring 

   Løvås, Edel (Bachelor thesis, 2023)
   Jeg ønsket å vinkle det til hvordan ansatte i barnehagen kan møte barns undring fordi jeg også har en stor interesse for hvordan de ansatte i barnehagen påvirker barnas undring. Å oppfatte og legge til rette for barns ...
  • Ansattes forståelse av begrepet medvirkning 

   Rambøl, Ina Nicoline (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan forstås og praktiseres begrepet medvirkning av ansatte på småbarnsavdelinger?
  • De ansattes rolle for skigleden hos barn 

   Løvås, Tora Eid (Bachelor thesis, 2023)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan de ansatte i barnehagen kan legge til rette for å skape gode opplevelser for barna når de har ski på beina. Hvilke faktorer må det tas hensyn til og hva må man tenke over ...
  • Arbeid med følelser i barnehagen 

   Johannessen, Linnea Hoff (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan en personalgruppe bruke et «følelsebord» for å arbeide med barns følelser ?
  • Arbeid med kulturelt mangfold i barnehagen 

   Larsen, Sofie Aminda (Bachelor thesis, 2022)
   I rammeplan for barnehagen står det at barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett … (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 35). I religionstimene på DMMH, ...
  • Arbeid med kulturelt mangfold: diskriminerings- og rasismeforebyggende? 

   Vartdal, Victoria Løkkeberg (Bachelor thesis, 2021)
   Enhver bacheloroppgave sentrerer seg rundt en problemstilling som omhandler temaet man har valgt å ta for seg (Bergsland & Jæger, 2014, s. 58). Da jeg skulle velge problemstilling gikk jeg mye frem og tilbake for å komme ...
  • Arbeid med papir med de yngste barna i barnehagen 

   Henriksen, Vilde Finstad (Bachelor thesis, 2023)
   Etter å ha vært på småbarnsavdeling gjennom praksis og i jobb, har jeg blitt mer oppmerksom på hvilket syn vi har på de yngste barna, samt deres rolle i barnehagen. Når man tenker på arbeid med papir, eller andre kunstfaglige ...
  • Arbeidsmiljø i barnehagen 

   Ormbostad, Lisa Øfsti (Bachelor thesis, 2024)
   Gjennom denne bacheloroppgaven ønsket jeg å finne ut av hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø og hvordan et godt arbeidsmiljø kan utvikles. Det har vært en spennende prosess å skrive, samle inn og analysere data og å ...
  • Autisme i barnehagen- barnehagens arbeid med a inkludere barn som trenger ekstra støtte 

   Solstad, Helene Iversen (Bachelor thesis, 2023)
   Grunnet prosjektets omfang og problemstillingens art, vil prosjektet ikke gå inn på arbeidet som ligger i forkant av eller i påvente av en diagnostisering hjelpetiltak, juridiske plikter og rettigheter i samarbeid med ...
  • Avdelingsmøtet - en viktig kommunikasjonsarena i barnehagen? 

   Modell, Ann-Kristin (Bachelor thesis, 2020)
   For å kunne forske frem svar måtte jeg ta utgangspunkt i et tema og en problemstilling, dette skulle være et grunnfeste i forskningen som kunne fortelle hva det var jeg ville finne svar på. Underveis gjennom både innsamling ...
  • Balansert risikostyring - betydningen av styrers arbeid. 

   Jektvik, Andrea Wedø (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvilken betydning har styrerens arbeid, for at organisasjonen skal jobbe forebyggende med ulykker, uten å begrense barns utvikling gjennom risikofylt lek?
  • Barn har melodi : hvordan kan musikk være en kommunikasjonsform med de yngste barna i barnehagen? 

   Engberg, Hilde Synøve (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan musikk være en kommunikasjonsform med de yngste barna i barnehagen?