Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Bekymring rundt barns omsorgssituasjon 

  Moen, Malin Ronja Hansen (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet med denne bacheloroppgaven er å få rikere kunnskap om omsorgssvikt - hva er omsorgssvikt? Innledningsvis starter jeg med et sitat fra Emilsen & Bratterud (2017, s.175): «Mye kan svikte i omsorgen for et barn», hva ...
 • Sang og flerspråklighet 

  Lundsten, Malin (Bachelor thesis, 2022)
  Gjennom tre år ved Dronning Maud Minne Høgskole, fordypningen mangfoldig språkmiljø, samt praksis har jeg fått særlig øynene opp for flerspråklighet. Gjennom et endrings- og utviklingsarbeid i tredjeårspraksis der jeg ...
 • Språkstimulering gjennom musikk og sang i barnehagen 

  Råtrø, Therese Killi (Bachelor thesis, 2022)
  Rammeplan for barnehagen (2017) viser til syv fagområder i barnehagen. To av disse er «kommunikasjon, språk og tekst» og «kunst, kultur og kreativitet» (Utdanningsdirektoratet, 2017, s.47-52). I begge disse fagområdene ...
 • Flerkulturelle barns mulighet til medvirkning 

  Grønås, Marte Kveim (Bachelor thesis, 2022)
  Mitt forskningsarbeid bygger på de flerkulturelle barna sin mulighet til medvirkning. Dette er noe som har interessert meg gjennom hele utdanningsløpet mitt. I første fase ønsket jeg å finne ut av om alle barn har samme ...
 • Verdien av inkludering i et godt språkmiljø i barnehagen 

  Nakken, Kristiane (Bachelor thesis, 2022)
  I løpet av praksisperiodene i møte med barns språkvansker, har dette gjort at jeg har sett viktigheten rundt personalets arbeid og hvilke betydninger et inkluderende miljø har for barnets sosiale- og emosjonelle vansker. ...
 • Musikk og inkludering 

  Skuland, Marte Stenberg (Bachelor thesis, 2022)
  Noe jeg har forstått er at når man skal skrive en bacheloroppgave kommer problemstillingen til å være i stadig endring. Dette er fordi når man for hentet inn data, får man kanskje noen funn som man selv ikke har tenkt på ...
 • Kommunikasjonsutfordringer hos barn 

  Eilertsen, Hanna (Bachelor thesis, 2022)
  ASF er en nevroutviklingsforstyrrelse (Øzerk og Øzerk, 2020), som omfatter vansker med gjensidig sosialt samspill, språk og uhensiktsmessig atferd. I et samfunn der man er avhengig av kommunikasjon, vil dette være utfordrende ...
 • Det inkluderende barnefellesskapet 

  Alvarstein, Ingvild (Bachelor thesis, 2022)
  løpet av de siste tre årene på DMMH har vi vært gjennom utallige interessante og viktige temaer. Å skulle velge ut bare ett for å skrive om i denne oppgaven virket først som en umulig avgjørelse, men det er flere grunner ...
 • Barns kropp, seksualitet og utforskning 

  Eriksen, Kaya Meisingset (Bachelor thesis, 2022)
  Temaet for min oppgave ble satt relativt tidlig i prosessen, likevel brukte jeg en stund på å formulere min problemstilling. Ved oppstart av prosjektet ble jeg tipset om en artikkel skrevet av Øystein Skundberg, hvor han ...
 • Livsmestring – et komplekst begrep? 

  Skarsvåg, David Sollie (Bachelor thesis, 2022)
  Er det slik at det økte fokuset på psykisk helse og derigjennom livsmestring er et rop om hjelp for barna i barnehagen? Slik Jens Bjørneboe satte søkelys på 50-talls skolen med sin roman «Jonas» i 1955 (Bjørneboe, 1955). ...
 • Arbeid med kulturelt mangfold i barnehagen 

  Larsen, Sofie Aminda (Bachelor thesis, 2022)
  I rammeplan for barnehagen står det at barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett … (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 35). I religionstimene på DMMH, ...
 • Å snakke med barn om vanskelige tema 

  Sarnes, Malin Serine (Bachelor thesis, 2022)
  Gjennom denne oppgaven ønsker jeg å belyse et tema jeg mener det ikke blir snakket nok om i norske barnehager. Det er et omfattende tema jeg føler burde få betydelig plass i barnehagens praksis. Jeg håper dette bachelorprosjektet ...
 • Foreldresamarbeid med familier med minoritetsbakgrunn 

  Opshaug, Ingeborg (Bachelor thesis, 2022)
  Et godt foreldresamarbeid er ikke en selvfølge, og denne dynamikken påvirkes av flere ulike faktorer. De ansattes kompetanse, holdninger og kommunikasjonsevne er tre elementer som er med på å påvirke dette samarbeidet. ...
 • Foreldresamarbeid med minoritetsspråklige foreldre i barnehagen « 

  Linn, Maja Solsem (Bachelor thesis, 2022)
  Grunnet den opplevde utfordringen i 3.klasse-praksis og en personlig og profesjonell opplevelse av ekskludering av minoritetsspråklige foreldre, fikk jeg en stor interesse for å lære mer om dette. Jeg fikk et stort ønske ...
 • Språkvansker i barnehagen 

  Helstrup, Charlotte (Bachelor thesis, 2022)
  Arbeidet med språk og språkstimulerende miljøer har fått større fokus i barnehagen nå, enn tidligere. I barnehagelærerprofesjonen må en være forberedt på å møte på barn med enten sterke eller milde språkvansker, og det er ...
 • Barnelitteratur og barnesamtaler om kulturelt mangfold 

  Bothner, Anna Soveig Desirèe Herold (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstillingen tar utgangspunkt i et eller flere tema og er ofte et spørsmål studenten ønsker å besvare gjennom bacheloroppgaven. Problemstillingen blir retningsgivende for valg av forskningsmetoder og teori (Bergsland ...
 • Barn med språkforstyrrelser 

  Dale, Sunniva Wei Halset (Bachelor thesis, 2022)
  I Barnehageloven §2 som omhandler barnehagens innhold, skrives det at departementet fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver (rammeplan) ved forskrift (Barnehageloven, 2005, §§ 1-2b). Fagområdet ...
 • Musikk & språkutvikling 

  Blækkan, Maren (Bachelor thesis, 2022)
  Temaet i oppgaven er basert på mine erfaringer med nettopp sang og musikk fra både jobb og praksis. I tredje og siste praksisperiode hadde jeg et endrings – og utviklingsarbeid med fokus på hvordan musikk kan fremme et ...
 • Digitale verktøy og språkutvikling 

  Søbstad, Hilde Marie (Bachelor thesis, 2022)
  Hovedmålet med denne oppgaven er å videreutvikle kunnskapen på hvordan man kan arbeide med temaet i arbeidslivet. På bakgrunn av dette er følgende problemstilling utarbeidet «hvordan arbeider to ulike barnehager pedagogisk ...
 • Fleirspråklegheit i barnehagen 

  Vindedal, Veronika (Bachelor thesis, 2022)
  I følgje statistisk sentralbyrå hadde 19,5% av barna i barnehagen i 2021 eit språk som blir sett på som minoritetsspråkleg. Det inneberer barn i barnehagen som hadde eit anna morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og ...

View more