Recent Submissions

 • Etikk i et verdimessig ingenmannsland? 

  Sagberg, Sturla (Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Denne artikkelen kan forstås som et filosofisk essay med sikte på å kartlegge noen grunnleggende forutsetninger for å knytte verdibegrepet til etisk resonnement. Dette kan så brukes som kart eller speil for arbeid med ...
 • «Spøkelser og engler» : mot til å snakke med barn om døden 

  Fætten, Sølvi Ann (Chapter, 2017)
  Som utgangspunkt for å se på spørsmålet om hvor vi er etter døden, vil jeg bruke billedboka Roy (Dahle, 2008) om en gutt som mister sin elskede hund, Roy. Boka beskriver hvordan sorgen oppleves for gutten, noe som i seg ...
 • La oss være venner- i all evighet? : om tilgivelse og vennskap mellom barn 

  Mørreaunet, Sissel (Chapter, 2017)
  Denne artikkelen handler om betydningen av verdien tilgivelse og om vennskap mellom barn. Artikkelen vil støtte seg på ulike studier om barn og tilgivelse med det felles trekk at barn forbinder tilgivelse med det å bli ...
 • Mot til å stå i det ufullkomne 

  Sando, Svein (Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Dette kapitlet handler [...] om barnehagelærerens mot, særlig sett fra et etisk perspektiv. Det handler om hva en barnehagelærer og student bør være modig med hensyn til, hva som kan hindre et slikt mot, og hvordan vi kan ...
 • Tidlig innsats i tidlig barndom : innledning 

  Lyngseth, Else Johansen; Mørland, Bodil (Chapter, 2017)
  I en tid der betydningen av livslang læring og best mulig start i livet for alle barn løftes fram i offentlige føringer, i forskning og i pedagogiske debatter, ønsker vi å belyse forskjellige innfallsvinkler til å forstå ...
 • Children's social play as a pathway to second language acquisition 

  Kibsgaard, Sonja (Chapter, 2017)
  This article is within the area of research related to ethnic minority children in barnehager (kindergartens). Various sources have influenced my reflections. Some are related to language acquisition in a multicultural ...
 • Neoliberalisering av normaliteten og det kompetente barnet 

  Franck, Karianne (Chapter, 2017)
  Dette kapitlet presenterer et alternativt syn i debatten om tidlig innsats, med mål om å skape refleksjon omkring hva som anses som normalt, og utfordre forventninger og vurderinger av enkeltbarn innen en neoliberal diskurs. ...
 • Kartleggingens mangfoldighet og nødvendighet 

  Åmot, Ingvild (Chapter, 2017)
  Kartlegging som fenomen kan betraktes fra flere perspektiver. I enkelte sammenhenger gjøres pedagogisk kartlegging nærmest synonymt med krenkelser av barn, deres egenverdi og som redskap for et kapitalistisk og profittjagende ...
 • Resiliens : tidlig innsats for å bygge motstandskraft og mestringsevne hos barn i risiko 

  Gunnestad, Arve (Chapter, 2017)
  I dette kapitlet tar jeg opp resiliens som en tilnærmingsmåte med tanke på tidlig innsats for barn med spesielle behov med bakgrunn i et tverrkulturelt prosjekt. Jeg vil se hva som kan være utfordringer for en god utvikling ...
 • Organisering av spesialpedagogisk hjelp i barnehagen : ordninger, begrunnelser og dilemmaer 

  Groven, Berit (Chapter, 2017)
  Barn med behov for spesialpedagogisk hjelp har ifølge lov om barnehager en juridisk rett til slik hjelp. Spesialpedagogisk hjelp i barnehage handler både om omfang og innhold og kan organiseres på ulike måter. Dette kapitlet ...
 • Forebygging og tidlig innsats : en historisk, ideologisk og teoretisk innramming 

  Groven, Berit; Rostad, Anne Margrethe (Chapter, 2017)
  Tidlig innsats ble introdusert i en norsk kontekst gjennom stortingsmeldingen... og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring (St.meld. nr. 16 (2006-2007)), der tidlig innsats ble forstått som innsats tidlig i ...
 • SCESAM : et kunstnerisk forskningsprosjekt om interaktive dramaturgier i scenekunst for barn 

  Nagel, Lisa; Hovik, Lise (Chapter, 2017)
  Prosjektet SceSam - interaktive dramaturgier i scenekunst for barn ble utviklet på bakgrunn av behovet for kunnskap og mangelen på utdanning i feltet kunst for barn. Med SceSam ønsket vi å legge til rette for å bidra ...
 • Lek i spesialpedagogisk arbeid : erfaringer fra et aksjonsforskningsprosjekt 

  Mørland, Bodil; Groven, Berit; Hoven, Grete (Chapter, 2017)
  Med utgangspunkt i et aksjonsforskningsprosjekt vil vi i dette kapitlet løfte fram barnehagepersonalets sentrale rolle som brobyggere mellom voksne og barn og mellom barn, for at alle barn skal få muligheter til å delta i ...
 • Diagnoser knyttet til atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser i barnehagealder : muligheter, begrensninger og risiko 

  Bjerklund, Monica (Chapter, 2017)
  Utgangspunktet for denne artikkelen er å utforske diagnosebegrepet og hvordan diagnoser knyttet til atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser benyttes overfor barn i barnehagealder. Atferdsforstyrrelser og ...
 • Staging state patriotism: Høstgildet of 1790 

  Gjervan, Ellen Karoline (DocMus Research Publications;, Chapter, 2017)
  Whereas musical aspects of Høstgildet are discussed by Randi M. Selvik in her chapter elsewhere in this volume, my concern here is with the political content of this Singspiel. In my chapter I will explore how Høstgildet ...
 • Samarbeid på tvers for barnets beste i lys av tillit 

  Mørland, Bodil (Chapter, 2017)
  I dette kapitlet belyses og drøftes forskjellige sider ved samarbeid generelt, og tverrfaglige og tverretatlige samarbeid spesielt. Jeg reflekterer omkring tillit som mulig «gudestoff» i nære faglige og etiske møter mellom ...
 • Språkstimulering med alternativ og supplerende kommunikasjon i tidlig alder for barn med nedsatt funksjonsevne 

  Lyngseth, Else Johansen; Andresen, Guri Hauge (Chapter, 2017)
  I tidlig alder legges grunnlaget for barnets senere språk- og kommunikasjonsutvikling. Små barn bruker språket for det meste i sosial samhandling og lek. Spedbarn med forsinket modning av språkevnen og med svake ...
 • Vilkår for måltidssamværet i barnehagen 

  Glaser, Vibeke (Chapter, 2017)
  Mange av våre samværsformer, derav måltidet, forblir ureflekterte praksiser om man ikke stopper opp og stiller spørsmål ved eksisterende praksis. I første del av artikkelen vil jeg med utgangspunkt i Elias' teori om utvikling ...
 • Kari Trestakk : en tverrkunstnerisk forestilling med lek og interaksjon 

  Djupvik, Barbro (Chapter, 2017)
  Som en videreføring av et par tidligere samarbeidsprosjekt i Svartlamoen barnehage (2007-2008) begynte Kari Trestakk som et kunstnerisk utviklingsarbeid i 2011 [...] Det kunstneriske utviklingsarbeidet tok utgangspunkt i ...
 • Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn : introduksjon 

  Hovik, Lise; Nagel, Lisa (Chapter, 2017)
  Som startpunkt for boken velger vi å presentere våre faglige perspektiver på interaktive dramaturgier i scenekunst for barn. Perspektivene presenteres i den hensikt å skape koblinger mellom teori og praksis i feltet kunst ...

View more