Recent Submissions

 • Mange små blir store få 

  Gjøvik, Nina Kaajal Næss (Bachelor thesis, 2024)
  Problemstilling: - Hvilke erfaringer har de ansatte knyttet til at flere små barnehager har blitt sammenslått til en stor barnehage? - Hvilke faktorer har påvirket utviklingen av den nye organisasjonskulturen? ...
 • Nulltoleranse for krenkelser av barn 

  Humstad-Børresen, Nora Aleksandra (Bachelor thesis, 2024)
  Før begynt studie og i løpet av min tid på barnehagelærerutdanningen, har jeg vært vitne til krenkelser i barnehagen. Krenkelser hvor barn er ufine med andre barn, eller verst av alt, hvor voksne krenker barn. Honneth ...
 • Inkludering av flerkulturelle familier i barnehagen 

  Edvardsen, Vegard (Bachelor thesis, 2024)
  Det var en utfordring å velge riktig problemstilling, men jeg satte tidlig fokus på inkludering som et sentralt tema. Min interesse for dette emnet, sammen med ønsket om å dykke dypere inn i problemstillingen, førte til ...
 • Musikkens betydning for barn med særskilte behov 

  Stokk, Mathilde Nerby (Bachelor thesis, 2024)
  I tillegg til tidligere jobberfaringer, samt praksis her ved Dronning Mauds Minne, har vi også hatt mye spennende og lærerik undervisning knyttet til denne tematikken. Dette har bidratt til å skape en større nysgjerrighet ...
 • Barnehagen som mangfoldig arena 

  Horne, Linda Lefdalshjelle (Bachelor thesis, 2024)
  Kvar bacheloroppgåve er fokusert rundt ei problemstilling knytt til temaet ein har valt å undersøke (Bergsland & Jæger, 2014, s. 58). Når det var på tilde og velje problemstilling gjekk eg først mykje fram og tilbake og ...
 • Bemanningsituasjon i barnehagen 

  Trohaug, Victoria (Bachelor thesis, 2024)
  Gotvassli (2021) fokuserer på ledelse i barnehagesammenheng og påpeker betydningen av lederens rolle, og Ifølge Rammeplanen fra 2017 er det pedagogisk leder som har ansvar for ledelse og veiledning. Som en fremtidig ...
 • En kvalitativ studie om språkarbeidets betydning for flerspråklige barn 

  Kristiansen, Kristian (Bachelor thesis, 2024)
  I min oppgave ønsker jeg å finne ut om hvordan språkarbeidet i barnehagen påvirker barnas sosiale status, særlig knyttet til barns lek. Under hele prosessen har problemstillingen endret seg, og jeg har måtte tilpasse den ...
 • Barns kunstmøte som impuls for skapende virksomhet i barnehagen 

  Skogstad, Idun (Bachelor thesis, 2024)
  Målet for mitt prosjekt og mine undersøkelser i forbindelse med bacheloroppgaven, var å avdekke en mulig fremgangsmåte for meg som fremtidig barnehagelærer for kunstfaglige prosesser. I denne sammenhengen har jeg sett på ...
 • Kunstfagenes betydning i barnehagen 

  Sætnan, Thea Hammer (Bachelor thesis, 2024)
  Problemstillingen for bacheloroppgaven er: «Hvordan kan personalet arbeide for å motvirke nedprioriteringen av kunstfagene i barnehagen?» Hensikten med denne problemstillingen er å kunne se litt nærmere på hva er ...
 • Bærekraftig utvikling i barnehagen 

  Mucyo, Jean Fabrice (Bachelor thesis, 2024)
  Barns forståelse av bærekraftig praksis varierer basert på deres erfaringer, miljøet de vokser opp i, og hvor mye de har blitt utsatt for miljøutfordringene. Gjennom ulike påvirkninger, blant annet fra foreldre, barnehage ...
 • Kroppslig og sanselig utforskning av leire med de yngste barna 

  Kleemann, Malene (Bachelor thesis, 2024)
  Intuitivt er det lett å tenke at kunstneriske prosesser er lettere å gjennomføre med de eldre barna, da de kanskje har mer erfaring og har større mulighet til å uttrykke seg verbalt. Likevel synes jeg det virker interessant ...
 • Barns undring i uterommet 

  Nygård-Halvorsen, Ronja Emilie (Bachelor thesis, 2024)
  Etter interessen og fasinasjonen for temaet barns undring, og de ulike erfaringene jeg fikk etter praksisperiodene, samt fra å være vikar i ulike barnehager der jeg erfarte at flere av de voksne syntes det var mer krevende ...
 • Barns Undring 

  Isehaug, Cornelia S. (Bachelor thesis, 2024)
  I rammeplanen for barnehagen er det fastslått at undring skal være en del av barnehagehverdagen. «Undring» og «undre» blir nevnt 13 ganger i rammeplanen. Noen eksempler på dette er at barnehagen skal vise hvordan alle kan ...
 • Digital kompetanse i barnehagen 

  Hansen, Victoria Helene (Bachelor thesis, 2024)
  «Hvordan engasjerer barn seg i digitale aktiviteter, og hvilket grunnlag kan det gi for lek og læring?» Med denne problemstillingen, ønsker jeg å finne ut hvilket utbytte barn får av å jobbe med digitale verktøy i ...
 • Barns undring over døden 

  Kirkerød, Maria (Bachelor thesis, 2024)
  Problemstillingen jeg har valgt er: «Hvilken erfaring har de ansatte med barns undring over døden, og hvordan håndterer og opplever de denne undringen?»
 • Barns undring 

  Risvik, Emma Karoline (Bachelor thesis, 2024)
  I barnehageloven, som er en lov alle barnehager må følge står det at barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertvang. (Barnehageloven, 2005, § 1). Hvert barnehageår lages det en årsplan som barnehagen skal ...
 • Gjenbruksmaterialer i pedagogisk praksis 

  Pathmanathan, Peter Sarmilan (Bachelor thesis, 2024)
  I barnehagen er det ansatte som har ulik pedagogisk praksis og vi møter blant annet gjenbruksmaterialer på forskjellige måter. Med tanke på egne erfaringer og veiledning har jeg endt opp med problemstillingen: «Hvilke ...
 • Barns undring i utetiden om vinteren 

  Jamtøy, Ida Andrea (Bachelor thesis, 2024)
  I løpet av mine praksisperioder har jeg sett at barna undrer seg nesten hele tiden, de undrer seg gjerne sammen med flere barn. Under mine praksisperioder har jeg også opplevd at de ansatte ikke tar frem undringen i like ...
 • Barns seksualitet 

  Ellingsen, Ina Aarstein (Bachelor thesis, 2024)
  Kropp og seksualitet er et tema som er viktig og aktuelle i samfunnet og i barnehagen. Barna blir gjennom sosiale medier og ulike informasjonskanaler eksponert for dette. Det er svært viktig at voksne i barnehagen kan møte ...
 • De yngste barnas medvirkning og undring 

  Hovden, Martine Engene (Bachelor thesis, 2024)
  Undring er et begrep vi finner i FNs barnekonvensjon, barnehageloven og rammeplanen. Dette viser til at barnehager er pålagt å tilrettelegge og gi rom for barns undring i barnehagehverdagen. Derfor har de ansatte et ansvar ...

View more