Recent Submissions

 • Barnehagen som arena for sosial utjevning 

  Behrend, Piet Cedrik (Bachelor thesis, 2022)
  Likeverd er en verdi som lenge har stått sterkt i den offentlige og politiske debatten i Norge (Abram, 2018, The Ideal Egalitarians). Dette kom også frem i en spørreundersøkelse før stortingsvalget 2021. Undersøkelsen viste ...
 • Vidukids 

  Kringstad, Georg Nikolai (Bachelor thesis, 2022)
  I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver 2017, (herav rammeplanen) trekkes det blant annet frem at personalet skal bruke digitale verktøy for å inspirere til matematisk tenkning (Utdaninngsdirektoratet 2017, s.54). ...
 • Begrepsutvikling hos de yngste flerspråklige barna 

  Mostuen, Cecilie (Bachelor thesis, 2022)
  I store deler av verden finnes det mange barn som vokser opp med to eller flere språk. Tall fra Statistisk sentralbyrå ser en økning i antall flerspråklige barn i barnehager. I 2020 var det 52 004 flerspråklige barn i ...
 • Kunstfagenes plass i barnehagen 

  Vågø, Linn-Marita (Bachelor thesis, 2022)
  For meg er det naturlig å inkludere kunst og kreativitet i omtrent alt jeg gjør. Så hvorfor er dette en utfordring i barnehagen? Og hva er bakgrunnen til dette? Valget av tema utspilte seg på bakgrunn av mitt engasjement ...
 • Barnehagelæreren og sinte barn 

  Søberg, Mali (Bachelor thesis, 2022)
  Siden barns følelser og hvordan disse møtes er et veldig stort tema har jeg valgt å snevre dette inn til den konkrete problemstillingen: Hvordan handler barnehagelæreren i situasjoner hvor barn blir fysiske utagerende ...
 • Førskolebarns multimodale praksiser forstått som tidlig literacy 

  Blay, Linn Bjørvig (Bachelor thesis, 2022)
  For å kunne undersøke det ovennevnte samspillet mellom tegningene og fortellingene har jeg kommet fram til følgende problemstilling: Hvordan kan barns multimodale praksiser forstås som tidlig literacy? Problemstillingen ...
 • Lunsjmåltidet som språkårena 

  Westby, Silje (Bachelor thesis, 2022)
  Med min interesse for språkutvikling hos de yngste ønsket jeg som nevnt å utforske dette i en situasjon som oppstår flere ganger daglig i barnehagen. Valget falt på å konkretisere denne forskningen til lunsjmåltidet, ...
 • Overgang barnehage-skole 

  Snøan, Monica Wagnild (Bachelor thesis, 2022)
  Et godt læringsløp for barn kan blant annet realiseres gjennom et kontinuerlig samarbeid mellom barnehage og skole, der personalet har kjennskap til hverandres praksiser. Møter mellom de ulike nivåene i utdanningssystemet ...
 • Hvordan kan multimodal tekst, laget av femåringer, si noe om deres matematiske tenkning? 

  Tornes, Eli Joy (Bachelor thesis, 2022)
  Sett i lys av min interesse om å forske mer på matematisk tenkning gjennom å se på multimodal tekst hos femåringene, har jeg kommet frem til problemstillingen som er som følger: «Hvordan kan multimodal tekst, laget av ...
 • Foreldresamarbeid i barnehagen 

  Skårvold, Maja Lyngen (Bachelor thesis, 2022)
  Foreldresamtalen er en formell samtale for kommunikasjon om enkeltbarn mellom foreldre og barnehagelærer (Myrann, 2021, s.11). Den pedagogiske lederen bør gjennom sin faglige kompetanse og profesjonelle skjønn legge til ...
 • Voksenverdenens syn på medieinspirert lek 

  Johansen, Frida (Bachelor thesis, 2022)
  Jeg har lenge visst at min bacheloroppgave kom til å handle om barns lek på en eller annen måte. Barns lek er kanskje det jeg selv er mest opptatt av både som student og ansatt i barnehagen. I likhet med mange andre ...
 • Måltid som språklig arena hos de yngste barna i barnehagen 

  Hansen, Ann Kristin (Bachelor thesis, 2022)
  Jeg skal se nærmere på samspill og språklig deltakelse i måltidsituasjoner med de yngste barna fordi ut fra egne erfaringer har jeg ofte opplevd at mange måltidsituasjoner har som mål å få i barna mat slik at de blir mette, ...
 • Barns språkstimulering med hjelp av alternativ supplerende kommunikasjon 

  Megård, Iselin (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstillingen jeg har valgt er: «På hvilken måte ASK kan støtte språkutviklingen for alle barn i barnehagen?». Dette med bakgrunn i min fascinasjon for hvordan alternativ supplerende kommunikasjon ble aktivt ...
 • De stille barna 

  Jørgensen, Cathrine (Bachelor thesis, 2022)
  For å få en dypere forståelse ønsker jeg å gå dypere til verks for å undersøke hva som kjennetegner de stille barna og hvordan det blir tilrettelagt slik at de får være en del av fellesskapet som er med på å medvirke i ...
 • Telling i barnehagen 

  Hoel, Eirin (Bachelor thesis, 2022)
  Gjennom rammeplanen for barnehagen har Kunnskapsdepartementet definert mål og rammer for personalet i arbeidet med matematikk i barnehagen (Falck-Pedersen & Iversen, 2018, s. 29). I arbeid med matematikken er det kun ...
 • Barns psykososiale barnehagemiljø 

  Hoel, Nina (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven vil jeg først og fremst ta for meg det teoretiske grunnlaget og starter med å sitere og redegjøre for hovedtrekkene i barnehagelovens kapittel VIII. Her vil jeg altså gå gjennom de tre paragrafene som er ...
 • Motstand mot omorganiseringsprosesser 

  Aspen, Turid (Bachelor thesis, 2022)
  I sammenheng med endring er det veldig vanlig at endringen møter en form for motstand. Spesielt når det kommer til gjentatte endringer, hvor den kumulative effekten fører til økt stress og frustrasjon hos ansatte (Jacobsen ...
 • Hvilke faktorer bør ligge til grunn for implementering av et pedagogisk verktøy i barnehagen? 

  Aspaas, Embla Torsdatter (Bachelor thesis, 2022)
  Implementering omfatter mange ulike faktorer, og handler om mer enn bare å lære seg å bruke et verktøy. For å utforske denne kompleksiteten har jeg derfor valgt å fokusere på implementering av et spesifikt verktøy, som ...
 • Implementering av digitale verktøy i barnehagen 

  Engstad, Eivind Brækkan (Bachelor thesis, 2022)
  Norges barnehager gjennomgår en digitaliseringsprosess, barnehagene benytter seg i økende grad av digitale løsninger for å utvikle administrative og pedagogiske oppgaver (Bølgan, 2018, s. 20). I SINTEF Digitals rapport ...
 • Dramatisering i endrings- og utviklingsarbeid 

  Bråten, Helga (Bachelor thesis, 2022)
  Fortellinger har hatt stor tiltrekningskraft på meg fra barndommen av. Når fortellingen utvides med dramatiske virkemidler har jeg opplevd at både narrativet og kraften i fortellingen forsterkes. Dramafagets plass i ...

View more