Recent Submissions

 • Å legge til rette for leseglede hos barn 

  Knutsen, Simen Nyhus (Bachelor thesis, 2021)
  I mine praksisperioder har alltid formidling av bøker vært sentralt i oppgavesettet og noe man kunne knytte til didaktisk prosesser, men på direkte spørsmål i de forskjellige barnehagene har fellesnevneren alltid vært at ...
 • Musikk, selvfølelse og fellesskap 

  Kristoffersen, Johanna (Bachelor thesis, 2021)
  Rammeplanen forteller oss at «opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 50). Den forteller også at personalet ...
 • Dramaforløp og estetiske prosesser. 

  Kårli, Kamilla (Bachelor thesis, 2021)
  Barna har innetid, og de sitter ved bordet på avdelingen og fargelegger tegninger. Mens de fargelegger lytter de til musikk og lydbok. Praksislærer og jeg sitter ved siden av dem og fargelegger vi også. Plutselig spør den ...
 • Det er bare på liksom altså 

  Kåseth, Nora (Bachelor thesis, 2021)
  To barn på 5 år leker at de har skadet seg og må på sykehuset. Jeg observerer dette og blir med i leken etter hvert som den utspiller seg. «Å nei, må dere på sykehuset?» sier jeg til barna. Barna ser på hverandre, før de ...
 • Holdninger til bruk av digitale verktøy i barnehagen 

  Løberg, Martin Lia (Bachelor thesis, 2021)
  Norge er ett av de landene i verden som er mest digitalisert, og store andeler av Norges befolkning bruker internett. Bruken av digitale verktøy i barnehagen er nå også forankret i rammeplanen, noe som legger føringer om ...
 • Det er den jobben vi har, selv om det er vanskelig, og man kan ikke gjemme seg 

  Mortensen, Britt (Bachelor thesis, 2021)
  Tematikken i denne oppgaven omhandler barnehagelærerens opplevelse i saker hvor man er bekymret for barns omsorgssituasjon. For å få innblikk i dette har jeg intervjuet to barnehagelærere i to ulike barnehager, hvor begge ...
 • Forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagen 

  Horseng, Helle Mørch (Bachelor thesis, 2021)
  Det er måltidsituasjon i barnehagen og samtalen dabber rundt matbordet hos skolestarterne - det blir stille. Jeg tenkte for meg selv at det var behagelig at matfreden falt rundt bordet. Men bare noen sekunder etter kommer ...
 • Barns kjønnsuttrykk 

  Hage, Siri Hemmingby (Bachelor thesis, 2021)
  Som barn var jeg ei skikkelig “guttejente”. I mine valg av klær, leker og aktiviteter så var hovedfokuset mitt at det skulle være tøft. Jeg hadde ingen ønske om å være søt eller å være som de andre jentene. Jeg ville gå i ...
 • Dans som kunstform i barnehagen 

  Bøhle, Ranveig Henriksen (Bachelor thesis, 2021)
  Ut fra mine tanker om hva dans som kunstuttrykk i barnehagen er og kan være, var det naturlig for meg å undersøke dette nærmere i mitt bachelorprosjekt. Jeg ville undersøke hva dansen kan gjøre med barn og hvordan barna ...
 • En barndom varer livet ut 

  Klavestad, Vilde Elisabeth (Bachelor thesis, 2021)
  I løpet av en barnehagehverdag vil barna kjenne på mange ulike følelser. Dette medfører at de vil ha et behov for en voksen med et varmt hjerte og et kaldt hode, som kan stå i disse følelsene sammen med dem. Sommeren nærmer ...
 • Foreldresamarbeid og bruken av MyKid 

  By, Gøril (Bachelor thesis, 2021)
  Igjennom bacheloroppgaven min vil jeg finne ut om foreldresamarbeidet har blitt påvirket, både i positiv og negativ forstand, av de teknologiske appene, og da spesielt MyKid som er min forskningsapp. Med dette som mål ...
 • Musikk – et fellesskap 

  Håve, Bjørk Brunvand (Bachelor thesis, 2021)
  Temaet «Musikk - et fellesskap» er vidt, og jeg kunne ha valgt ulike retninger i min formulering av problemstilling. Betydningen musikk kan ha for fellesskapet blant barn og voksne i barnehagen ble ledende for at jeg endte ...
 • Muntlig fortelling og formidling i barnehagen “ 

  Gundersen, Håkon Sand (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstillingen er utarbeidet på bakgrunn av opplevelser i praksis. Jeg har i løpet av praksisperiodene fortalt mange spontane fortellinger i barnehagen. Det har startet med at jeg har fortalt en spontan fortelling ved ...
 • Kartlegging i barnehagen 

  Gjellan, Anne (Bachelor thesis, 2021)
  Gjennom mine praksisperioder har jeg blitt introdusert for kartleggingsverktøy, og jeg har erfart at det er ulikt hvordan de blir tatt i bruk i barnehagen. Derfor ønsker jeg å undersøke hvilken bevissthet barnehagelærerne ...
 • Rolleleken som en del av barnehagens språkmiljø 

  Bromstad, Ingebjørg Roll (Bachelor thesis, 2021)
  Det er tirsdag morgen, og inne på storbarnsavdelingen Maurtua leker en liten gruppe barn familie. Adnan og Maria (begge 5 år) er foreldrene i familien. Ole (4 år) er lillebror, mens Sara (6 år) er storesøster. Jens (5 år) ...
 • Barns identitetsutvikling 

  Berg, Ragnhild (Bachelor thesis, 2021)
  Når jeg skulle komme fram til problemstillingen i oppgaven min landet jeg raskt på noen nøkkelbegrep. Det skulle handle om identietsutvikling og de voksnes rolle. I løpet av perioden har har jeg formulert problemstillingen ...
 • Voksnes blikk på barns lek 

  Berdahl, Hanne (Bachelor thesis, 2021)
  Jeg ønsket å vite mer om samspillene som forekommer i barnehagen. Av erfaringene jeg gjorde meg i praksis lærte jeg at lekegrupper var en måte å innramme dette arbeidet på. Erfaringene mine tilsa også at det var lederens ...
 • Inkludering for barn med fysiske funksjonsnedsettelser i uteleken 

  Andersen, Oda Esphaug (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstilling: Hvordan kan pedagogisk leder legge til rette for at barn med fysisk funksjonsnedsettelse blir inkludert i uteleken?
 • Pedagogisk arbeid i utemiljø 

  Skjelstad, Ingrid Bruem (Bachelor thesis, 2020)
  Mange har nok opplevd at foreldremøtene er kjedelige og preges av store deler med enveis kommunikasjon fra ansatte i barnehagen. Det kan virke som foreldremøtene har blitt et slags informasjonsmøte, hvor foreldrenes rolle ...
 • Møte mellom barn og voksen: samspill i praksis 

  Ekeland, Yngvild (Bachelor thesis, 2020)
  Jeg har både sett og, som barn, selv opplevd det jeg mener kan beskrives som dårlig, eller i alle fall mindre god kvalitet i voksen-barn-samspill. Jeg har også sett og opplevd det som etter min mening er god kvalitet i ...

View more