Recent Submissions

 • Voksnes nonverbale kommunikasjon : Hvordan påvirker den voksnes nonverbale kommunikasjonsuttrykk barns forhold til å være ute i all slags vær 

  Gjersvold, Ingrid Elisabeth Lervåg (Bachelor thesis, 2012)
  Problemstilling: Hvordan påvirker den voksnes nonverbale kommunikasjonsuttrykk barns forhold til å være ute i all slags vær?
 • Barns seksualitet : "Hvordan jobber barnehagen med barns seksualitet og hvordan veileder pedagogisk leder personalet og foreldre i det forebyggende arbeidet?" 

  Lund, Grethe (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan jobber barnehagen med barns seksualitet og hvordan veileder pedagogisk leder personalet og foreldre i det forebyggende arbeidet?
 • Hvordan kan barns møte med musikk bidra til et inkluderende felleskap i barnehagen? 

  Mallouh, Jonas Nårstad (Bachelor thesis, 2023)
  Rammeplanen for barnehagen (2017) viser til at opplevelser med kunst, kultur og kreativitet kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. Fagområdet nevner musikk som et av flere uttrykksformer, ...
 • Støtt meg når følelsene tar overhånd 

  Wyrwa, Jonas (Bachelor thesis, 2023)
  Tema for oppgaven er livsmestring og psykisk helse i barnehagen. Bakgrunnen for valget av temaet er erfaringen og observasjoner jeg gjorde i praksis knyttet til møtet med barns emosjonsuttrykk. Jeg observerte en ansatt ...
 • Trygge voksne på tur med små barn 

  Wiker, Synne (Bachelor thesis, 2023)
  I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2021) står det under barnehagens verdigrunnlag at å møte barns behov for trygghet, omsorg og anerkjennelse er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen, samt å ...
 • Barns medvirkning til utforming av barnehagens uteområder 

  Skjeggestad, Håkon Løkken (Bachelor thesis, 2023)
  I min bacheloroppgave har tematikken vært barns medvirkning til utforming av barnehagens uteområder. Målet med oppgavens har vært å undersøke hvordan pedagoger arbeider for å tilrettelegge for at barna kan medvirke i ...
 • “Det æ alltid gjør i forhold til musikk og sang … Eller, søng gjør vi jo heile tia" 

  Hovlund, Rikke Langseth (Bachelor thesis, 2023)
  Etter tre studieår som barnehagelærerstudent, har jeg erfart i praksis og jobb, at det er tydelige likheter og ulikheter på hvordan barnehagelærere jobber med musikk. Det interesserer meg hvordan pedagoger tar ulike valg ...
 • Musikk i barnehagen: En kvalitativ undersøkelse om barnehageansattes musikksyn 

  Aalberg, Eive Angelo (Bachelor thesis, 2023)
  Hensikten med denne bacheloroppgaven er å utvikle mer innsikt i hvordan barnehageansatte ser på musikkarbeid i barnehagen. Musikkarbeid er vektlagt i barnehagens rammeplan, der det blant annet står at barnehagen skal ...
 • Ansatte i barnehagens møte med barns realfaglige undring 

  Løvås, Edel (Bachelor thesis, 2023)
  Jeg ønsket å vinkle det til hvordan ansatte i barnehagen kan møte barns undring fordi jeg også har en stor interesse for hvordan de ansatte i barnehagen påvirker barnas undring. Å oppfatte og legge til rette for barns ...
 • Barnehagens arbeid med bærekraft i måltider 

  Myrnes, Sara Hagen (Bachelor thesis, 2023)
  Tidlig i studieåret skjønte jeg at jeg ville fokusere på bærekraft på et eller annet vis i mitt bachelorprosjekt. Til slutt falt valget på at temaet for oppgaven skulle være “Bærekraftige måltider i barnehagen”. Grunnen ...
 • Arbeid med papir med de yngste barna i barnehagen 

  Henriksen, Vilde Finstad (Bachelor thesis, 2023)
  Etter å ha vært på småbarnsavdeling gjennom praksis og i jobb, har jeg blitt mer oppmerksom på hvilket syn vi har på de yngste barna, samt deres rolle i barnehagen. Når man tenker på arbeid med papir, eller andre kunstfaglige ...
 • Lek som pusterom 

  Sørheim, Ingrid Haslestad (Bachelor thesis, 2023)
  Denne bacheloroppgaven har fokus på lek knyttet til barns psykiske helse. Jeg valgte tema på bakgrunn av lekens store verdi og relevans i barnehagen, leken er selve momentet i livet barn lever, og påvirker alle aspekter ...
 • Dramapedagogisk arbeid i barnehagen 

  Børnes, Hilde (Bachelor thesis, 2023)
  Eg har vald fleire anledningar opplevd at drama er hjelpsamt i situasjonar kor det er eit behov for leiing i barnegruppa. Dette er noko som fascinerer og interesserer meg, som gjer at eg har ein naturleg nysgjerrigheit for ...
 • Barns kunnskaper og holdninger om Insekt i barnehagen 

  Ugwu, Chinazor Monalisa (Bachelor thesis, 2023)
  I denne bacheloroppgave vil jeg skrive om barns kunnskaper og holdninger om insekt i barnehagen. Jeg valgte temaet på grunn av sin verdi og viktighet i naturen. Innsekter tar med pollen fra blomsten i en plante til blomsten ...
 • Livsmestring hos de yngste – Tilvenning i barnehagen 

  Wågan, Hanna Sagnes (Bachelor thesis, 2023)
  Oppstart i barnehagen er ofte den første store overgangen i barns liv, fra å være hjemme med foresatte til å begynne i barnehagen med ukjente. I rammeplanen står det at «Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet ...
 • Barnehagens rom som undrings- og lekearena 

  Sande, Gine Røen (Bachelor thesis, 2023)
  Det finnes utallige teorier om akkurat dette med rom og kreativitet, og i rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 50) står det at barn skal ha tilgang til rom som støtter deres lekende og estetiske uttrykksformer, ...
 • Voksenrollen - Barns selvstendighet og medvirkning i barnehagen 

  Åsvang, Celina Tro (Bachelor thesis, 2023)
  Hensikten med denne oppgaven er å belyse temaet voksenrollen for barns selvstendighet og medvirkning i barnehagen. Ved at barn får oppleve å klare ting på egenhånd og får lov til å medvirke i sin hverdag kan føre til at ...
 • Fellesskapsfølelse i samlingsstund 

  Bjørkhaug, Cecilie (Bachelor thesis, 2023)
  Rammeplanen for barnehagen skriver «Personalet skal bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 15). Fra mine observasjoner ...
 • Barns lek med brettspillet «Veien til Sola» 

  Halmøy, Harald Lund (Bachelor thesis, 2023)
  Den verden vi lever i er i stadig endring. Den blir mer digitalisert og utvikler seg raskere enn noen gang før. Dagens barn vokser opp i en verden sentrert rundt multimedia, som vil påvirke hva de kan gjøre og forstå ...
 • Barns undring i naturen 

  Fiske, Sindre (Bachelor thesis, 2023)
  Begrepet undring finner vi i rammeplanen, barnehageloven og FN`s barnekonvensjon. Dette gjør at barnehager er pålagt å gi rom for barns undring i hverdagene i barnehagen. Som ansatt i barnehagen har man et ansvar for å ...

View more