Nye registreringer

 • Hvordan fremme kommunikasjon, deltagelse og livskvalitet for barn med behov for partnerfortolket kommunikasjon 

  Wennstrøm, Inger Lise (Master thesis, 2022)
  Denne studien har som formål å frembringe kunnskap som kan bidra til å øke mulighetene for at barn som ikke har en stemme i form av verbalt språk blir hørt, får påvirke omgivelsene sine og får være en aktiv deltager i eget ...
 • Det spesielle rommet 

  Sund, Harald Rønning (Master thesis, 2022)
  Lærers relasjonskompetanse og evne til å danne trygge relasjoner til elevene er en sterk faktor når det kommer til elevers læring, trivsel, sosial kompetanse og et godt klassemiljø. Elever som sliter med utageringsproblematikk ...
 • Mann og pedagogisk leder i barnehagen 

  Saltrø, Vigdis (Master thesis, 2022)
  Temaet for denne studien er ledelse og kjønn i barnehagen. Jeg syns det er viktig å få en bredere forståelse av hvordan barnehagen som en kjønnet organisasjon påvirker menneskene i organisasjonen. Det å se på menns opplevelser ...
 • Vi må begynn å sje på metodan vi innhente informasjon om kvalitet fra 

  Vollen, Lasse (Master thesis, 2022)
  Barnehager mot 2030 er en strategi for utvikling av barnehager de neste 8 årene, og er utviklet i «samråd med praksisfeltet» (Regjeringen, 2021). Det vil si – praksisfeltet med unntak av barna. Denne studien ønsker derfor ...
 • Jenter med ASF – forsvunnet i mengden 

  Aartun, Ragnhild (Master thesis, 2022)
  Introduksjon: Denne studien er avgrenset til å sette søkelys på kompetanse på høytfungerende jenter med autismespekterforstyrrelse (ASF), i barnehage og skole. Dette er et område som har fått lite oppmerksomhet i tidligere ...
 • «..Vi tenker jo at de er forsinka..» 

  Bø, Tuva Elise (Master thesis, 2022)
  Denne forskningens tema handler om spesialpedagogens erfaringer med språkkartlegging av flerspråklige barn med forsinket språkutvikling. Språkkartlegging av flerspråklige barn med forsinket språkutvikling. Til forskningens ...
 • Hører du meg? 

  Wiik, Ingrid Martine (Master thesis, 2022)
  Spesialpedagoger spiller en sentral rolle i hvordan det kan legges til rette for at skoleelever med autismespekterforstyrrelser (ASF) skal få uttrykke seg gjennom alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i sin ...
 • Medvirkning i barnehagen for barn med ekspressive kommunikasjonsvansker 

  Trondsen, Ann Hege (Master thesis, 2022)
  Jeg har i studiet sett nærmere på tre spesialpedagogers erfaringer på barns medvirkning med utgangspunkt i problemstillingen: Hvilke muligheter for medvirkning beskriver tre spesialpedagoger at barn med ekspressive ...
 • Blir jeg hørt når jeg ikke uttrykker meg som de andre 

  Davidsen, Nora Granheim (Master thesis, 2022)
  Hensikten med denne masteroppgaven er å belyse hvilke muligheter elever med kommunikasjonsvansker har til medbestemmelse på en spesialskole. Det er blitt lagt vekt på spesialpedagogenes perspektiver og opplevelser. Studien ...
 • Flat organisasjonsstruktur i en lærende organisasjon 

  Rekdahl, Emilie (Master thesis, 2022)
  Barnehagesektoren har de to siste tiårene gjennomgått store endringer. Det har blant annet blitt økt krav til innhold og kvalitet i barnehagen. Et av kravene er at barnehagene skal være en lærende organisasjon (Kunnskaps ...
 • Manualbaserte verktøy i barnehagen 

  Nøst, Malin (Master thesis, 2022)
  Manualbaserte verktøy som kvalitetssikring av det pedagogiske tilbudet har vært en økende trend i sektoren, men ikke uten kritiske innvendinger. I hovedsak rettes kritikken av manualbaserte verktøy mot det synet på barn ...
 • Barnehager i konkurranse 

  Nilsen, Nina Beate (Master thesis, 2022)
  Det har vært store endringer i barnehagesektoren de siste årene, med økte krav og forventninger til hva barnehagen skal inneholde. Dette gir et økt behov for utadrettet barnehageledelse, og krever at barnehagestyrerne må ...
 • Ledelse av barnehagebasert kompetanseutvikling og utviklingen av barnehagen som en lærende organisasjon 

  Hveding, Anna (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven har gjort et studie av den Regionale ordningen for barnehagebasert kompetanseutvikling og ønsker å utvikle noen begreper som kan bidra til å lede barnehagebasert kompetanseutvikling og utvikle barnehagen ...
 • Hva fremmer barnets beste i samarbeid mellom barnehage og barnevern? 

  Kolstad, Siv Anita (Master thesis, 2022)
  Med utgangspunkt i problemstillingen Hva fremmer barnets beste i samarbeid mellombarnehage og barnevern?, har jeg forsøkt å få økt innsikt i styreres opplevelse av tverrfaglig samarbeid mellom barnehage og barnevern. ...
 • Å møte barnas dans 

  Flø, Karen Hammervik (Master thesis, 2021)
  Barns medvirkning er en rettighet forankret i både FNs barnekonvensjon, Norges barnehagelov og Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, men undersøkelser viser at det både er et område det er praktisk vanskelig å ...
 • Inkludering og kulturelt mangfold i barnehagen 

  Johannessen, Linnea Hoff (Master thesis, 2021)
  Med utgangspunkt i problemstillingen Hvilke forståelser, erfaringer og holdninger kan gjenfinnes blant barnehagelærere knyttet til arbeidet med inkludering og kulturelt mangfold i barnehagen? Har jeg forsøkt å få mer innsikt ...
 • Strategisk ledelse mot bærekraft 

  Guillemot, Chantal Marie-Françoise (Master thesis, 2021)
  Temaet for studien er strategisk ledelse mot bærekraft, der målet er å finne ut av problemstillingen: «Hvordan kan strategisk ledelse bidra til å utvikle barnehagen i en bærekraftig retning?». Jeg har brukt kvalitativ ...
 • Lekens fortellinger 

  Lillestølen, Ann-Iren Fosen (Master thesis, 2021)
  Fortellinger i barnehagen er mye brukt. Med en kunstpedagogisk tilnærming til barnehagefeltet har formålet med denne studien vært å se nærmere på hvordan de yngste barna i barnehagen kan uttrykke fortellinger gjennom ...
 • Nedgang i Reggio Emilia inspirerede barnehageprofiler 

  Hindkjær, Anne Løkås (Master thesis, 2021)
  Reggio Emilia inspirationen har haft stor indflydelse i verden og der er brugt mange ressourcer på at fremme Reggio Emilia inspirationen indenfor det norske barnehagefelt. Den populære Reggio Emilia inspirerede barnehageprofil ...
 • Subjektiv well-being i barnehagen 

  Ryen, Marianne Johnsen (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven undersøker barnehagebarns betingelser for subjektiv well-being, gjenom en beskrivende og fortolkende studie, sett i lys av Allardts (1975) teori om having, loving, being. Den gjør forsøk på å beskrive og ...

Vis flere