Recent Submissions

 • Meningsskaping blant flerspråklige barn 

  Hoff, Anne Xiu H. (Master thesis, 2023)
  I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver heter det at «Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer» (Kunnskapdepartementet, 2017a, s. 27). Barn i en flerspråklig gruppe har et mangfold av ...
 • Ledelse for læring i nettverk 

  Lidahl, Veronica Ailen (Master thesis, 2023)
  Lærende nettverk en noe alle barnehager jobber med i ulike grader i dag. Med REKOM (Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen) som nå er et landsdekkende nettverk, er nettverk en arbeidsform som alle i barnehagene ...
 • Ledelse av barnehager i konkurranse 

  Hembre, Linn-Merethe (Master thesis, 2023)
  Barnehageforliket (St.meld. nr 24 (2002 - 2003)) hadde som mål å gjøre barnehage til et tilbud som var tilgjengelig for alle. For å oppnå dette måtte både nye plasser opprettes, og prisen senkes. Nye barnehager ble bygd, ...
 • Elever som verger seg for skolenforståelsesmåter i utarbeidelse av tiltak 

  Langlie, Kristin (Master thesis, 2023)
  Denne masteroppgaven retter fokus mot elever som vegrer seg for skolen. Skolefravær er et økende problem både i Norge og andre land. Det kan være mange årsaker til at elever vegrer seg for skolen, og årsakssammenhengen er ...
 • En kvalitativ studie om spesialpedagogens holdninger og kompetanse til inkludering og barn med autismespekterforstyrrelser 

  Mære, Emma (Master thesis, 2023)
  Hensikten i denne studien er å undersøke spesialpedagogers holdninger og kompetanse i inkluderende arbeid tilknyttet barn med autismespekterforstyrrelser. For å undersøke dette rettes søkelyset mot spesialpedagogenes ...
 • Sterk ledelse for lek 

  Bones, Marthe Hammer (Master thesis, 2023)
  Kunnskapsdepartementets nasjonale barnehagestrategi mot 2030 - Barnehagen for en ny tid, vektlegger økt kompetanse og god ledelse i arbeidet for å utvikle kvaliteten i norske barnehager. Strategien trekker også frem ...
 • Det siste året i barnehagen 

  Bergby, Maren Flack (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven undersøker hvilke diskurser som preger barnehagelæreres intensjoner og handlinger i det pedagogiske arbeidet med femåringene, og hvordan disse kan komme til uttrykk gjennom barns egne tanker om å være eldst ...
 • «Ser ikke de voksne at jeg vinker i lommen» 

  Selnes, Lena (Master thesis, 2023)
  Formålet med denne oppgaven er å belyse rollen til pedagogisk-psykologisk tjeneste i arbeid med barn med selektiv mutisme og hvilke muligheter og utfordringer som kan oppstå i forhold til tematikken. Følgende problemstilling ...
 • Spesialpedagogisk arbeid knyttet til barnehagebarn som uttrykker krenkende atferd 

  Eikrem, Inger Line Sporsheim (Master thesis, 2023)
  Hensikten i denne studien er å undersøke det spesialpedagogiske arbeidet tilknyttet barnehagebarn som uttrykker krenkende atferd mot andre barn. Utgangspunktet er kapittel VIII om psykososialt barnehagemiljø i barnehageloven ...
 • Barne -og ungdomspsykiatriens arbeid med begge kjønn knyttet til autisme spekterforstyrrelse 

  Fredriksen, Katrine Lyngvær (Master thesis, 2023)
  Denne studien er avgrenset til å sette søkelyset på Barne- og ungdomspsykiatriens (BUP) arbeid med begge kjønn knyttet til autismespekterforstyrrelse (ASF). Formålet med studien er å belyse de eventuelle ulikheter som ses ...
 • Implementering av endringene i barnehageloven – en bevisstgjøringsprosess 

  Kalstad, Siren Sunde (Master thesis, 2023)
  Med utgangspunkt i problemstillingen Hvordan forstår barnehageledere begrepene i barnehageloven kap.8, og hvordan erfarer de implementeringsprosessen av endringene i barnehageloven? Har jeg forsøkt å få mer innsikt i og ...
 • Eiers rolle i barnehagebasert kompetanseutvikling 

  Bergo, Hege (Master thesis, 2023)
  Barnehagebasert kompetanseutvikling, er en praksisnær form på å nå målet om et kvalitativt og likeverdig barnehagetilbud for alle barn (Kunnskapsdepartementet, 2023). Eiers rolle i dette arbeidet er å være en sentral aktør, ...
 • Utadrettet ledelse hos styrere i kommunale barnehager 

  Trana, Tonje Sjøholtstrand (Master thesis, 2023)
  I dette prosjektet belyser jeg problemstillingen; Hvordan opplever styrere i kommunale barnehage å lede i møte med omgivelsene? Jeg ser på den utadrettede ledelsen hos styrere i kommunale barnehager da eksterne aktører ...
 • Mestring eller utilstrekkelighet? 

  Moxness, Anni Elina Partanen (Master thesis, 2023)
  Problemstillingen til denne oppgaven er: Hvordan fremmes pedagogiske lederes mestringsopplevelse i arbeid med barn med atferdsvansker i barnehagen? Oppgaven tar utgangspunkt i fire kvalitative dybdeintervju av pedagogiske ...
 • Holdninger og handlinger i møte med atferdsvansker 

  Sund-Derås, Hanne (Master thesis, 2023)
  I denne studien har jeg sett nærmere på spesialpedagogens bidrag til holdningsarbeid i møte med atferdsvansker i barnehagen, med utgangspunkt i problemstillingen: «Hvordan kan spesialpedagogen bidra i arbeidet med holdninger ...
 • «Musicking» i spesialpedagogisk arbeid i barnehagen 

  Lauvås, Ingvild Furnes (Master thesis, 2023)
  Temaet i denne studien er «’musicking’ i spesialpedagogisk arbeid i barnehagen», med formål å kaste ljos over dei ulike mogelegheitene som ligg i å gjere musikk i møte med born med særskilde behov. Gjennom Small (1998) ...
 • Overgang fra barnehage til skole for barn med Downs syndrom 

  Landsvik, Hege (Master thesis, 2023)
  Denne studien har som formål å fremheve foreldres erfaringer med overgangen fra barnehage til skole for barn med Downs syndrom, for å bidra til kunnskapsutvikling og forskning på temaet. Foreldreperspektivet setter søkelys ...
 • Assistenters perspektiv på kvalitetsutvikling og ledelse i barnehager: en fenomenologisk hermeneutisk studie 

  Nordås, Marit (Master thesis, 2023)
  Barnehagesektoren har gjennomgått store endringer og det er særlig kravet til kvalitetsutvikling som har vært vektlagt de senere år. Rammeplanen for barnehager stiller tydelige krav om at barnehager er lærende (Kunnskaps ...
 • Barnehagen som integreringsarena 

  Stevens, Åsta Maria (Master thesis, 2023)
  I denne oppgaven engasjerer jeg meg i hvordan barnehagen som integreringsarena blir forstått av barnehagelærere. Med et kritisk forskningsblikk og vitenskapsteoretiske rammer fra kritisk realisme, møter jeg disse forståelsene ...
 • Hvordan kan hun være med og danse, hun snakker jo ikke samme språk som oss? 

  Bakke, Elise (Master thesis, 2023)
  Masteroppgaven «Hvordan kan hun være med og danse, hun snakker jo ikke samme språk som oss? - Improvisasjon og dansekunst som et mulighetsskapende rom for barns deltagelse i scenekunsten, sett i et inkluderingsperspektiv» ...

View more