Recent Submissions

 • Motivasjon og ledelse i endrings- og utviklingsarbeid i barnehage 

  Leinan, August Johannes (Bachelor thesis, 2024)
  Hvordan kan man som styrer/enhetsleder motivere barnehageansatte i et endrings- og utviklingsarbeid?
 • Barnehagens bruk av nærmiljøet 

  Lind, Ida Marlen (Bachelor thesis, 2024)
  Hvordan bruker de ansatte barnehagens nærmiljø i barnehagehverdagen?
 • Kom, så skrur vi på det magiske lyset! 

  Westlie, Maren Lohne (Master thesis, 2024)
  Nyere forskning viser at det leses mindre for barn i barnehager og i de norske hjem. Dette på tross av all kunnskapen vi har om hvor viktig det er for språkutvikling, leseferdigheter og ikke minst for utviklingen av ...
 • Barn uten verbalspråk har også mye på hjertet 

  Hybertsen, Åshild Botnen (Master thesis, 2024)
  Denne studien har hatt som formål å få en forståelse av ansattes erfaring med å tilrettelegge for kommunikasjon og medvirkning hos barn som har behov for partnerfortolket kommunikasjon i håp om å kunne løfte frem og øke ...
 • Barnehageledelse i møte med medarbeideres emosjonelle belastninger 

  Solstad, Maria (Master thesis, 2024)
  Denne masteroppgaven bygger på en kvalitativ undersøkelse om barnehagelederes møter med medarbeidere som opplever emosjonelle belastninger i barnehagen, og hvordan de jobber for å forebygge at emosjonelle krav utvikles til ...
 • Inkluderende praksis i barnehagens fellesskap 

  Foss, Janne (Master thesis, 2024)
  Utenforskap er et felles samfunnsproblem som krever langsiktige løsninger, samarbeid mellom fagfeltene og tidlig innsats (Regjeringen, 2024). Med innføring av det nye kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende ...
 • Nulltoleranse for krenkelse i spesialpedagogisk praksis 

  Edland, Marthe (Master thesis, 2024)
  Denne masteroppgaven har til hensikt å belyse hvordan et utvalg spesialpedagoger i barnehagen forstår prinsippet om nulltoleranse for krenkelse. Forskning viser at barn med særskilte behov, som mottar spesialpedagogisk ...
 • Elevens opplevelse av å få spesialpedagogisk tilrettelegging i gruppe 

  Linn, Maja Solsem (Master thesis, 2024)
  I denne studien har jeg søkt innsikt i opplevelsene til elever som får spesialpedagogisk tilrettelegging, og hvordan de opplever det å få denne tilretteleggingen i gruppe. Studien har som formål å besvare problemstillingen ...
 • Fem spesialpedagogers opplevelse av arbeidsmiljøet i sin profesjonsutøvelse i barnehagen 

  Iversen, Heidi Dahle (Master thesis, 2024)
  I denne masteroppgaven har jeg undersøkt fem spesialpedagoger sin opplevelse av arbeidshverdagen i barnehagen. Formålet med denne oppgaven har vært å belyse et utvalg av spesialpedagogers arbeidsmiljø og de ulike faktorene ...
 • Hvordan kan avdelingsmøter bidra til faglig utvikling i barnehagen? 

  Ovesen, Stina (Master thesis; Musical score, 2024)
  For å omsette rammeplanen i praksis trenger barnehagene kontinuerlig endrings- og utviklingsarbeid. Dette arbeidet må inkludere hele personalgruppen, og være preget av læring og refleksjon. Som leder i barnehage har jeg ...
 • Hvordan arbeider barnehagestyrere med rekruttering av menn? 

  Mitchell, Chris (Master thesis, 2024)
  Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked, og dette er spesielt tydelig i barnehagen hvor bare 1 av ansatte er menn. Personalet anses å være den viktigste ressursen i barnehagen og barnehagen har ansvar for å introdusere ...
 • Meningsskaping blant flerspråklige barn 

  Hoff, Anne Xiu H. (Master thesis, 2023)
  I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver heter det at «Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer» (Kunnskapdepartementet, 2017a, s. 27). Barn i en flerspråklig gruppe har et mangfold av ...
 • Ledelse for læring i nettverk 

  Lidahl, Veronica Ailen (Master thesis, 2023)
  Lærende nettverk en noe alle barnehager jobber med i ulike grader i dag. Med REKOM (Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen) som nå er et landsdekkende nettverk, er nettverk en arbeidsform som alle i barnehagene ...
 • Ledelse av barnehager i konkurranse 

  Hembre, Linn-Merethe (Master thesis, 2023)
  Barnehageforliket (St.meld. nr 24 (2002 - 2003)) hadde som mål å gjøre barnehage til et tilbud som var tilgjengelig for alle. For å oppnå dette måtte både nye plasser opprettes, og prisen senkes. Nye barnehager ble bygd, ...
 • Elever som verger seg for skolenforståelsesmåter i utarbeidelse av tiltak 

  Langlie, Kristin (Master thesis, 2023)
  Denne masteroppgaven retter fokus mot elever som vegrer seg for skolen. Skolefravær er et økende problem både i Norge og andre land. Det kan være mange årsaker til at elever vegrer seg for skolen, og årsakssammenhengen er ...
 • En kvalitativ studie om spesialpedagogens holdninger og kompetanse til inkludering og barn med autismespekterforstyrrelser 

  Mære, Emma (Master thesis, 2023)
  Hensikten i denne studien er å undersøke spesialpedagogers holdninger og kompetanse i inkluderende arbeid tilknyttet barn med autismespekterforstyrrelser. For å undersøke dette rettes søkelyset mot spesialpedagogenes ...
 • Sterk ledelse for lek 

  Bones, Marthe Hammer (Master thesis, 2023)
  Kunnskapsdepartementets nasjonale barnehagestrategi mot 2030 - Barnehagen for en ny tid, vektlegger økt kompetanse og god ledelse i arbeidet for å utvikle kvaliteten i norske barnehager. Strategien trekker også frem ...
 • Det siste året i barnehagen 

  Bergby, Maren Flack (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven undersøker hvilke diskurser som preger barnehagelæreres intensjoner og handlinger i det pedagogiske arbeidet med femåringene, og hvordan disse kan komme til uttrykk gjennom barns egne tanker om å være eldst ...
 • «Ser ikke de voksne at jeg vinker i lommen» 

  Selnes, Lena (Master thesis, 2023)
  Formålet med denne oppgaven er å belyse rollen til pedagogisk-psykologisk tjeneste i arbeid med barn med selektiv mutisme og hvilke muligheter og utfordringer som kan oppstå i forhold til tematikken. Følgende problemstilling ...
 • Spesialpedagogisk arbeid knyttet til barnehagebarn som uttrykker krenkende atferd 

  Eikrem, Inger Line Sporsheim (Master thesis, 2023)
  Hensikten i denne studien er å undersøke det spesialpedagogiske arbeidet tilknyttet barnehagebarn som uttrykker krenkende atferd mot andre barn. Utgangspunktet er kapittel VIII om psykososialt barnehagemiljø i barnehageloven ...

View more