Recent Submissions

 • Å møte barnas dans 

  Flø, Karen Hammervik (Master thesis, 2021)
  Barns medvirkning er en rettighet forankret i både FNs barnekonvensjon, Norges barnehagelov og Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, men undersøkelser viser at det både er et område det er praktisk vanskelig å ...
 • Inkludering og kulturelt mangfold i barnehagen 

  Johannessen, Linnea Hoff (Master thesis, 2021)
  Med utgangspunkt i problemstillingen Hvilke forståelser, erfaringer og holdninger kan gjenfinnes blant barnehagelærere knyttet til arbeidet med inkludering og kulturelt mangfold i barnehagen? Har jeg forsøkt å få mer innsikt ...
 • Strategisk ledelse mot bærekraft 

  Guillemot, Chantal Marie-Françoise (Master thesis, 2021)
  Temaet for studien er strategisk ledelse mot bærekraft, der målet er å finne ut av problemstillingen: «Hvordan kan strategisk ledelse bidra til å utvikle barnehagen i en bærekraftig retning?». Jeg har brukt kvalitativ ...
 • Lekens fortellinger 

  Lillestølen, Ann-Iren Fosen (Master thesis, 2021)
  Fortellinger i barnehagen er mye brukt. Med en kunstpedagogisk tilnærming til barnehagefeltet har formålet med denne studien vært å se nærmere på hvordan de yngste barna i barnehagen kan uttrykke fortellinger gjennom ...
 • Nedgang i Reggio Emilia inspirerede barnehageprofiler 

  Hindkjær, Anne Løkås (Master thesis, 2021)
  Reggio Emilia inspirationen har haft stor indflydelse i verden og der er brugt mange ressourcer på at fremme Reggio Emilia inspirationen indenfor det norske barnehagefelt. Den populære Reggio Emilia inspirerede barnehageprofil ...
 • Subjektiv well-being i barnehagen 

  Ryen, Marianne Johnsen (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven undersøker barnehagebarns betingelser for subjektiv well-being, gjenom en beskrivende og fortolkende studie, sett i lys av Allardts (1975) teori om having, loving, being. Den gjør forsøk på å beskrive og ...
 • Klar for å rocke? 

  Fegran, Tone (Master thesis, 2021)
  I denne oppgaven har jeg rettet søkelyset mot hvordan barnehagebarn har uttrykt sine estetiske opplevelser på Rockheim, det nasjonale museet for populærmusikk. Sentralt er barn, musikk og museum. Det teoretiske grunnlaget ...
 • Vi er arkitekter i dag 

  Øien, Anna Skaget (Master thesis, 2021)
  Det er slik jeg ser det mye forskning og meninger rundt hva et godt læringsmiljø kan være for barn. I denne studien retter jeg fokuset mot barnas egne oppfatninger av barnehagens innemiljø og deres perspektiver på hva en ...
 • Digital Lek 

  Langfjæran, Joakim (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven søker å utforske ulike forståelser av fenomenet digital lek, dataspill-mediet denne leken foregår i og den digitale kulturen som har dannet seg i kjølvannet av den digitale leken. Den tar utgangspunkt i ...
 • Organisasjonskultur i barnehagen 

  Margrete Duna, Drage, MLMOP5900 (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven er sluttresultatet av et masterprosjekt med utgangspunkt i følgende problemstilling: «Hvordan vil endring i organisasjonskulturen påvirke pedagogenes rammebetingelser for ledelse?» Ledelse i barnehagen har ...
 • Foreldresamarbeid innenfor det spesialpedagogiske feltet 

  Gärtner, Helen (Master thesis, 2021)
  Masteroppgavens tema er foreldresamarbeid innenfor det spesialpedagogiske feltet. Ved bekymring for barns utvikling, kan det med foreldres samtykke sendes henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), for en utredning ...
 • Spesialpedagogers ivaretagelse av barn som viser utfordrende atferd i barnehagen 

  Stray, Silje Elisabeth (Master thesis, 2021)
  Jeg har i denne studien utforsket hvordan spesialpedagoger møter barn som viser utfordrende atferd i barnehagen, og hvilke muligheter og begrensninger spesialpedagoger erfarer i utførelsen av det spesialpedagogiske arbeidet. ...
 • Se tonene! Hør bildene! 

  Sivertsen, Janicke Helen (Master thesis, 2021)
  I denne studien har jeg sett på hva kunstfag kan bidra med i spesialpedagogisk arbeid i barnehagen. Jeg har tatt utgangspunkt i problemstillingen: Hvordan kan spesialpedagoger bruke kunstfaglige aktiviteter for å åpne ...
 • Inkludering i lek for barn med nedsatt funksjonsevne 

  Gridset, Elfi Catrin Jørgensen (Master thesis, 2021)
  Spesialpedagoger har en viktig rolle i å tilrettelegge for at barna de jobber med opplever inkludering i lek. Tidligere undersøkelser viser at barn med nedsatt funksjonsevne ikke blir inkludert i like stor grad som barn ...
 • Spenning, utforsking og vennskap 

  Løvbukten, Anette (Master thesis, 2021)
  Studiens hensikt har vært å lytte til barns stemme for hvordan de opplever lek og trivsel i deres eget fysiske utemiljø i barnehagen. 4-åringene fikk være deltakere i forskningen. Studien er situert i hermeneutisk, ...
 • Hva gjør fantastisk litteratur fantastisk å lese? : En dokumentanalyse om fantastisk litteratur og leseopplevelser for barn og unge 

  Grunnvoll, Margrete (Master thesis, 2021)
  Temaet for denne masteroppgaven er fantastisk litteratur og leseopplevelser for barn og unge. Jeg har definert fantastisk litteratur som det som ofte kalles high fantasy, med både åpne og lukkede sekundærverdenstrukturer. ...
 • "Jeg tror vi lagde den der musikken". Et posthumanistisk perspektiv på pedagogisk ledelse av/for/med barn og foreldres demokratiske deltakelse i barnehagen 

  Finseraas, Nora (Master thesis, 2020-10)
  Jeg har gjennom denne masteroppgaven forsøkt å få øye på hva kan oppstå i møte mellombarn, foreldre, pedagoger og pedagogisk dokumentasjon, og hva den pedagogiske dokumentasjonen bidrar med. Gjennom et posthumanistisk ...
 • Ledelse av kvalitetsarbeid i barnehagen: en diskursanalytisk studie av politiske føringer for kvaliteten i den norske barnehagen 

  Bones, Vegar (Master thesis, 2020)
  Målet med denne masteroppgaven har vært å se hvordan føringer fra et politisk dokument er med å påvirke kvalitetsdiskursen og skape implikasjoner for ledelse av barnehagen. For å belyse problemstillingen har jeg benyttet ...
 • Barn som viktige aktører for utviklingen av normalitetsforståelse i barnehagen: En kvalitatitv studie av hvordan fire barn med rett til spesialpedagogisk hjelp synliggjør sine perspektiver i møte med normalitetsgrenser i barnehagens hverdagsliv 

  Paulsen, Therese (Master thesis, 2020)
  I denne studien har jeg undersøkt hvordan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging synliggjør sine perspektiver i møte med barnehagens normalitetsgrenser. Tema for oppgaven er aktuell og viktig sett mot ...
 • Veiledning - "Å trigge den individuelle sjel": 10 kjennetegn ved veiledning som bidrar til endring og utvikling av praksis i barnehagen 

  Tarasevitch, Roman (Master thesis, 2020)
  Denne masteroppgaven bygger på en kvalitativ studie av problemstillingen “Hva kjennetegner veiledning som bidrar til endring og utvikling av praksis i barnehagen?”. Som datainnsamlingsmetode har jeg valgt semistrukturert ...

View more