Now showing items 21-40 of 827

  • Barns kunnskaper og holdninger om Insekt i barnehagen 

   Ugwu, Chinazor Monalisa (Bachelor thesis, 2023)
   I denne bacheloroppgave vil jeg skrive om barns kunnskaper og holdninger om insekt i barnehagen. Jeg valgte temaet på grunn av sin verdi og viktighet i naturen. Innsekter tar med pollen fra blomsten i en plante til blomsten ...
  • Livsmestring hos de yngste – Tilvenning i barnehagen 

   Wågan, Hanna Sagnes (Bachelor thesis, 2023)
   Oppstart i barnehagen er ofte den første store overgangen i barns liv, fra å være hjemme med foresatte til å begynne i barnehagen med ukjente. I rammeplanen står det at «Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet ...
  • Barnehagens rom som undrings- og lekearena 

   Sande, Gine Røen (Bachelor thesis, 2023)
   Det finnes utallige teorier om akkurat dette med rom og kreativitet, og i rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 50) står det at barn skal ha tilgang til rom som støtter deres lekende og estetiske uttrykksformer, ...
  • Voksenrollen - Barns selvstendighet og medvirkning i barnehagen 

   Åsvang, Celina Tro (Bachelor thesis, 2023)
   Hensikten med denne oppgaven er å belyse temaet voksenrollen for barns selvstendighet og medvirkning i barnehagen. Ved at barn får oppleve å klare ting på egenhånd og får lov til å medvirke i sin hverdag kan føre til at ...
  • Fellesskapsfølelse i samlingsstund 

   Bjørkhaug, Cecilie (Bachelor thesis, 2023)
   Rammeplanen for barnehagen skriver «Personalet skal bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 15). Fra mine observasjoner ...
  • Barns lek med brettspillet «Veien til Sola» 

   Halmøy, Harald Lund (Bachelor thesis, 2023)
   Den verden vi lever i er i stadig endring. Den blir mer digitalisert og utvikler seg raskere enn noen gang før. Dagens barn vokser opp i en verden sentrert rundt multimedia, som vil påvirke hva de kan gjøre og forstå ...
  • Barns undring i naturen 

   Fiske, Sindre (Bachelor thesis, 2023)
   Begrepet undring finner vi i rammeplanen, barnehageloven og FN`s barnekonvensjon. Dette gjør at barnehager er pålagt å gi rom for barns undring i hverdagene i barnehagen. Som ansatt i barnehagen har man et ansvar for å ...
  • Musikk og relasjon-barn og voksen i samspill 

   Kjellevik, Nicolay Langaard (Bachelor thesis, 2023)
   Hvordan bruker egentlig personalet musikken i relasjon med barn og i sosiale samspill? Hva innebærer dette for pedagogen? Dette er bare noen av spørsmålene jeg ønsker å undersøke i denne oppgaven. «Motivere barna til å ...
  • Gjenbruksmaterialenes plass i barnehagen 

   Jørstad, Solveig Gjerde (Bachelor thesis, 2023)
   Gjenbruk er et veldig aktuelt tema i samfunnet. I dag lever vi i et bruk og kast samfunn, og vi har et ansvar for å lære barna mer om dette. Rammeplanen sier som følger «Barna skal lære å ta vare på̊ seg selv, hverandre ...
  • Improvisasjon og medvirkning i samlingsstund 

   Hansen, Thea Agnete Arnøy (Bachelor thesis, 2023)
   Rammeplanen for barnehagen (2017) sier at personalet i barnehagen skal «være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle uttrykk, vise respekt for deres ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforskning ...
  • Den tradisjonelle sang- og danseleken 

   Sergeeva, Valeriia (Bachelor thesis, 2023)
   Dans i barnehage består som en del av en musikkstund eller en kroppslig aktivitet, men veldig sjelden som en aktivitet i seg selv. I Rammeplan for barnehagen under fagområdet “Kunst, kultur og kreativitet” står det at ...
  • På sporet av realfagsdidaktikk for de yngste barna i barnehagen 

   Årset, Toril (Bachelor thesis, 2023)
   Hvorfor bør barnehagen drive med realfag? Dette er aktiviteter som barna opplever som spennende, meningsfulle og som gir mye glede. Barn er nysgjerrige, og stiller spørsmål og undrer seg over verden som omgir dem. Når ...
  • Kunstfaglig tilnærming til Samisk kulturformidling 

   Løvberg, Serine (Bachelor thesis, 2023)
   Rammeplanen legger nå føringer for Samisk innhold i barnehagen for både Samiske barnehager og de ikke-Samiske barnehagene. I rammeplanen står det at barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, ...
  • Ledelse i en flerkulturell barnehage 

   Hatlen, Mona (Bachelor thesis, 2023)
   Norge i dag består av et kulturelt mangfold av ulike mennesker med forskjellig kultur, språk og religion. Denne bacheloroppgaven vil rette søkelyset på barnehagelærerens rolle som leder av de ansatte og hvordan man kan ...
  • Et inkluderende miljø i en flerkulturell barnehage 

   Abubakar, Najma (Bachelor thesis, 2023)
   Flerspråklighet er en realitet i dagens globaliserte verden, og barnehager forventes å møte behovene til barn med ulike bakgrunner. Dette inkluderer å tilby et inkluderende miljø som sikrer vellykket integrering av ...
  • Kvalitet i barnehagen 

   Stanovic, Lana (Bachelor thesis, 2023)
   Ifølge Utdanningsdirektoratet er barns trivsel og utvikling målet for alt kvalitetsarbeid i barnehagesektoren. Barnehagelov og rammeplan gir rammene for hva som er kvalitet i barnehagen, og kvalitetsarbeidet handler om å ...
  • Ull og toving 

   Røed, Else-Marie (Bachelor thesis, 2023)
   «Det er fortsatt mange av dem. Men sauen har mista rollen som landebygger, klesleverandør og landskapspleier. Til gjengjeld har den gitt mer kjøtt enn vi trenger» (Blix, 2018, s.8). Sauen har i mange år vært en viktig ...
  • Digitale verktøy 

   Andersen, Inger Lise (Bachelor thesis, 2023)
   Gjeldene rammeplanen for barnehagen er fra 2017 og har et eget metodekapittel hvor forventninger til barnehagens digitale praksis blir beskrevet. Her kan vi lese om hvordan personalet skal jobbe med digital praksis og ...
  • Digital praksis i barnehagen: En studie av kompetanse og holdninger til bruk av digitale medier i barnehagen 

   Kvitvik, Luna Victoria Fredriksen (Bachelor thesis, 2023)
   Mine spørsmål som jeg ønsket å få svar på gjennom bacheloren min, var «Hvilken kompetanse og holdninger har egentlig de ansatte i barnehagen når det kommer til digitale medier, og har de forskjellige meninger?» Og «Hvordan ...
  • Inkludering av flerspråklige barn i lek 

   Bagøien, Maria Filippa Strandberg (Bachelor thesis, 2023)
   Vi lever i et mangfoldig samfunn som er preget av ulikheter innen kultur, etnisitet, religion og språk. Mangfoldet kan føre til utfordringer og konflikter i samfunnet, men det kan også være en kilde til utvikling og ...