Now showing items 1-20 of 1127

  • "Det er veldig forskjellig fra hjemlandet mitt". Migrantforeldres erfaringer med kommunikasjon og samhandling med barnehagepersonalet 

   Tvinnereim, Kathrine Rønning; Bergset, Gunnhild (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This article presents an interview study with seven parents with migration backgrounds who have children in Early Childhood Education and Care institutions (ECEC). It highlights the parents’ experiences related to their ...
  • Distinct clusters of movement entropy in children’s exploration of a virtual reality balance beam 

   Lorås, Håvard Wuttudal; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Sando, Ole Johan; Storli, Lise (Peer reviewed; Journal article, 2023-10)
   Although assessing motor competence is vital to advancing current understandings of motor development and its significance in various fields, no consensus exists on how the construct should be operationalised and measured. ...
  • Kindergarten Children’s Perception about the Ecological Roles of Living Organisms 

   Melis, Claudia; Wold, Per-Arvid; Billing, Anna Maria; Bjørgen, Kathrine; Moe, Børge (Journal article, 2020)
   Young children will inherit the biosphere; therefore, it is crucial that they recognize the importance of all living organisms based on their intrinsic value and ecosystem function, not only on their “cuteness”. However, ...
  • Hvordan kan barns møte med musikk bidra til et inkluderende felleskap i barnehagen? 

   Mallouh, Jonas Nårstad (Bachelor thesis, 2023)
   Rammeplanen for barnehagen (2017) viser til at opplevelser med kunst, kultur og kreativitet kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. Fagområdet nevner musikk som et av flere uttrykksformer, ...
  • Interprofessional collaborative practices for children with speech, language and communication needs in early childhood education and care: comparing Dutch and Norwegian perspectives 

   Zwart-Langner, Jana van der; Fukkink, Ruben G.; Sandseter, Ellen Beate Hansen (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Interprofessional collaboration and practice (IPCP) is considered the cornerstone for effective service delivery for children with speech language and communication needs (SLCN). Following Stutsky and Spence Laschinger’s ...
  • Ledelse for læring i nettverk 

   Lidahl, Veronica Ailen (Master thesis, 2023)
   Lærende nettverk en noe alle barnehager jobber med i ulike grader i dag. Med REKOM (Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen) som nå er et landsdekkende nettverk, er nettverk en arbeidsform som alle i barnehagene ...
  • Ledelse av barnehager i konkurranse 

   Hembre, Linn-Merethe (Master thesis, 2023)
   Barnehageforliket (St.meld. nr 24 (2002 - 2003)) hadde som mål å gjøre barnehage til et tilbud som var tilgjengelig for alle. For å oppnå dette måtte både nye plasser opprettes, og prisen senkes. Nye barnehager ble bygd, ...
  • Elever som verger seg for skolenforståelsesmåter i utarbeidelse av tiltak 

   Langlie, Kristin (Master thesis, 2023)
   Denne masteroppgaven retter fokus mot elever som vegrer seg for skolen. Skolefravær er et økende problem både i Norge og andre land. Det kan være mange årsaker til at elever vegrer seg for skolen, og årsakssammenhengen er ...
  • En kvalitativ studie om spesialpedagogens holdninger og kompetanse til inkludering og barn med autismespekterforstyrrelser 

   Mære, Emma (Master thesis, 2023)
   Hensikten i denne studien er å undersøke spesialpedagogers holdninger og kompetanse i inkluderende arbeid tilknyttet barn med autismespekterforstyrrelser. For å undersøke dette rettes søkelyset mot spesialpedagogenes ...
  • Sterk ledelse for lek 

   Bones, Marthe Hammer (Master thesis, 2023)
   Kunnskapsdepartementets nasjonale barnehagestrategi mot 2030 - Barnehagen for en ny tid, vektlegger økt kompetanse og god ledelse i arbeidet for å utvikle kvaliteten i norske barnehager. Strategien trekker også frem ...
  • Støtt meg når følelsene tar overhånd 

   Wyrwa, Jonas (Bachelor thesis, 2023)
   Tema for oppgaven er livsmestring og psykisk helse i barnehagen. Bakgrunnen for valget av temaet er erfaringen og observasjoner jeg gjorde i praksis knyttet til møtet med barns emosjonsuttrykk. Jeg observerte en ansatt ...
  • Trygge voksne på tur med små barn 

   Wiker, Synne (Bachelor thesis, 2023)
   I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2021) står det under barnehagens verdigrunnlag at å møte barns behov for trygghet, omsorg og anerkjennelse er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen, samt å ...
  • Barns medvirkning til utforming av barnehagens uteområder 

   Skjeggestad, Håkon Løkken (Bachelor thesis, 2023)
   I min bacheloroppgave har tematikken vært barns medvirkning til utforming av barnehagens uteområder. Målet med oppgavens har vært å undersøke hvordan pedagoger arbeider for å tilrettelegge for at barna kan medvirke i ...
  • “Det æ alltid gjør i forhold til musikk og sang … Eller, søng gjør vi jo heile tia" 

   Hovlund, Rikke Langseth (Bachelor thesis, 2023)
   Etter tre studieår som barnehagelærerstudent, har jeg erfart i praksis og jobb, at det er tydelige likheter og ulikheter på hvordan barnehagelærere jobber med musikk. Det interesserer meg hvordan pedagoger tar ulike valg ...
  • Musikk i barnehagen: En kvalitativ undersøkelse om barnehageansattes musikksyn 

   Aalberg, Eive Angelo (Bachelor thesis, 2023)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven er å utvikle mer innsikt i hvordan barnehageansatte ser på musikkarbeid i barnehagen. Musikkarbeid er vektlagt i barnehagens rammeplan, der det blant annet står at barnehagen skal ...
  • Ansatte i barnehagens møte med barns realfaglige undring 

   Løvås, Edel (Bachelor thesis, 2023)
   Jeg ønsket å vinkle det til hvordan ansatte i barnehagen kan møte barns undring fordi jeg også har en stor interesse for hvordan de ansatte i barnehagen påvirker barnas undring. Å oppfatte og legge til rette for barns ...
  • Barnehagens arbeid med bærekraft i måltider 

   Myrnes, Sara Hagen (Bachelor thesis, 2023)
   Tidlig i studieåret skjønte jeg at jeg ville fokusere på bærekraft på et eller annet vis i mitt bachelorprosjekt. Til slutt falt valget på at temaet for oppgaven skulle være “Bærekraftige måltider i barnehagen”. Grunnen ...
  • Arbeid med papir med de yngste barna i barnehagen 

   Henriksen, Vilde Finstad (Bachelor thesis, 2023)
   Etter å ha vært på småbarnsavdeling gjennom praksis og i jobb, har jeg blitt mer oppmerksom på hvilket syn vi har på de yngste barna, samt deres rolle i barnehagen. Når man tenker på arbeid med papir, eller andre kunstfaglige ...
  • Lek som pusterom 

   Sørheim, Ingrid Haslestad (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven har fokus på lek knyttet til barns psykiske helse. Jeg valgte tema på bakgrunn av lekens store verdi og relevans i barnehagen, leken er selve momentet i livet barn lever, og påvirker alle aspekter ...
  • Dramapedagogisk arbeid i barnehagen 

   Børnes, Hilde (Bachelor thesis, 2023)
   Eg har vald fleire anledningar opplevd at drama er hjelpsamt i situasjonar kor det er eit behov for leiing i barnegruppa. Dette er noko som fascinerer og interesserer meg, som gjer at eg har ein naturleg nysgjerrigheit for ...