Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Marit
dc.contributor.advisorKamsvåg, Gro Anita
dc.contributor.authorAartun, Ragnhild
dc.date.accessioned2022-09-20T13:17:44Z
dc.date.available2022-09-20T13:17:44Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019214
dc.description.abstractIntroduksjon: Denne studien er avgrenset til å sette søkelys på kompetanse på høytfungerende jenter med autismespekterforstyrrelse (ASF), i barnehage og skole. Dette er et område som har fått lite oppmerksomhet i tidligere forskning og i praksisfeltet som omhandler barn og unge. Studien har som mål å besvare følgende problemstilling: Hvilken kompetanse på og erfaringer med høytfungerende jenter med ASF eksisterer i barnehage og skole? Dette blir belyst i forskningsspørsmålene: Kompetanser til fagpersoner rundt kjønnsspesifikke symptomer hos høytfungerende jenter med ASF, hvilke erfaringer jenter har med ASF og hvilke områder det jobbes på for å øke kompetansen i barnehage og skole om høytfungerende jenter med ASF. Metode: For å få tak i fagpersonenes og jentenes erfaringer og opplevelser, er det valgt å benytte en kvalitativ forskningsmetode i form av semi-strukturert intervju. To jenter på henholdsvis 14 og 21 år og tre fagpersoner innenfor ulike pedagogiske institusjoner blir intervjuet. Dette for å få frem et mangfold av perspektiv og bredere grunnlag i studiens analyse. Intervjuene med de høytfungerende jentene med ASF har vært med å belyse problemstilling og forskningsspørsmål. Funn: Sentrale funn antyder at samfunnets forventninger til hvordan jenter og gutter skal forholde seg i et sosialt samspill, påvirker jentenes adferd og fagpersonenes oppmerksomhet rundt utfordringene hos jenter med ASF. Det synes utfordrende for fagpersoner å fange opp de høytfungerende jentene med ASF fordi en ofte kun har kjennskap til de mannlige dominerende trekkene ved ASF. En nøkkel til å forstå vanskene for fagpersonene med å fange opp høytfungerende jenter med ASF, kan være å identifisere utfordringene deres. Jenter med ASF maskerer gjerne symptomene sine for å tilpasse seg forventningene i det sosiale samspillet. Funnene viser at det fører til en oppbygging av stressreaksjon. Jentene i studien opplever her at utfordringene deres ikke blir oppdaget, etter som de tilsynelatende leker med andre bare. Funnene viser viktighet av lyttende og dialogisk holdning hos fagpersoner. Det er sentralt å nevne at funn i studien gir grunn til å drøfte viktigheten av å bygge kunnskap om høytfungerende jenter med ASF i spesialpedagogiske og pedagogiske utdanninger. Kursing og deling av kunnskap både innad i, og utad mellom barnehage og skole, er også viktig for å nå bredt ut med økt kompetanse. Konklusjon: Funnene som er kommet frem i denne studien gir et innblikk i generelt lite etablert kompetanse på og erfaringer med høytfungerende jenter med ASF i pedagogiske institusjoner.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleJenter med ASF – forsvunnet i mengdenen_US
dc.title.alternativeEn kvalitativ studie om kompetanse på og erfaringer med høytfungerende jenter med ASF i barnehage og skoleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderRagnhild Aartunen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal