Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFjeldavli, Elsa
dc.contributor.advisorSivertsen, Anne Holla
dc.contributor.authorDanielsberg, Ingeborg
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-10-07T12:02:30Z
dc.date.available2020-10-07T12:02:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681579
dc.description.abstractInnledningsvis vil jeg peke på hva denne oppgaven skal ta for seg. Norge er ett land som har kommet langt i likestilling mellom menn og kvinner, men hva innebærer det egentlig å være gutt og jente i barnehagealder, hva er forskjellen og er den viktig? Denne bacheloroppgaven vil bli delt opp i flere kapitler. Kapittel 1 vil bestå av en innføring og oversikt over bacheloroppgaven. Temaet for bacheloroppgaven er likeverd for jenter og gutter, der problemsstillingen er ”Hva innebærer det å være gutt og jente, hva er forskjellen og er den viktig?”. Dette er et tema som som er blitt mer aktuelt de siste årene, da vi har kommet dit at identitet er noe vi har i fokus. Jeg vil ta for meg hvordan oppgaven er bygd opp, og gi en førforståelse for temaet. På denne måten vil leseren kunne få en forståelse av hva oppgaven vil handle om. Jeg vil peke på hvorfor jeg valgte å skrive om akkurat dette temaet om kjønn og likeverd. Da det peker på hvordan jeg har minner fra barndommen som har satt seg, og at jeg derfor ble svært interessert og undret meg over dette temaet i voksen alder. Innledningsvis vil jeg også vise til aktualiseringen av dette temaet. Det er godt plantet inn i vår kulturarv at det er en betydelig forskjell mellom gutter og jenter, og at dette nå blir tatt ut som et aktuelt tema til diskusjon. Kapittel 2 vil være en teoridel. Der jeg vil ta for meg ulike begreper og teorier rundt temaet. Likestilling og likeverd er to begrep som er viktig å presisere i denne oppgaven da det finnes en forskjell mellom begrepene, som fort kan bli forvekslet med hverandre. Det jeg videre skal ta for meg er kjønn som begrep og betydningen rundt det. Der jeg peker på at kjønn kan deles inn i flere kategorier, og jeg har valgt å dele det inn som, kjønn som biologi, kjønn som kultur og kjønn som identitet. Det å dele opp begrepet kjønn gjør at en kan få en forståelse om at kjønn ikke bare handler om hvilket kjønn vi er født som, men at det ligger mer bak. En kan vise til at det finnes ulike kjønnsroller og kjønnsforskjeller, og dette kan beskrives med begrep som sosial læringsteori. Der vi har en ubevisst holdning rundt det at gutter og jenter skal oppføre seg kjønnsstereotypisk. I barns lek kan en knytte inn kjønnskonstruksjon, der samfunnet har en forventing til hvordan jenter og gutter skal opptre som mennesker, og det er derfor viktig at en kjenner til det å anerkjenne barns egenverdi. Tilslutt i kapittel 2 vil jeg ta for meg ulike lover og retningslinjer vi i barnehagen er pålagt som en pedagogisk virksomhet. I kapittel 3 vil jeg ta for meg metode. Her vil jeg vise til hva som inngår i begrepet metode, som kan ses på som et type middel for å samle inn informasjon til videre forskning. Der jeg vil vise til at jeg valgte å bruke kvalitativ metode. Jeg vil også beskrive gjennomføringen av datainnsamlingen, og en beskrivelse av valget av informanter med ulikt kjønn. I slutten av kapittel 3 vil jeg dra frem at det kan finnes ulemper ved valget av metoden, men at den også gir en dybde i temaet. I kapittel 4 vil jeg ta for meg mine funn og drøfting ut i fra den innsamlede dataen. Der jeg vil ta for meg kapittelet i tre deler. Der delene vil være tanker om likestilling mellom jenter og gutter, arbeid med likestilling i barnehagen, og likestilling i barns lek. Helt tilslutt vil jeg konkludere og gi en oppsummerende avslutning om temaet som likeverdet mellom gutter og jenter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleLikeverd for jenter og gutter i barnehagen: hva innebærer det å være gutt og jente, hva er forskjellen og er den viktig?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderIngeborg Danielsbergen_US
dc.source.pagenumber29en_US
dc.description.localcodeBHBAC3980en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal