Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHeldal, Marit
dc.contributor.authorKalstad, Siren Sunde
dc.date.accessioned2023-07-14T08:31:45Z
dc.date.available2023-07-14T08:31:45Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078876
dc.description.abstractMed utgangspunkt i problemstillingen Hvordan forstår barnehageledere begrepene i barnehageloven kap.8, og hvordan erfarer de implementeringsprosessen av endringene i barnehageloven? Har jeg forsøkt å få mer innsikt i og kunnskap om barnehageledernes begrepsforståelse og erfaringer knyttet til arbeidet med endringene i barnehageloven som ble innført den 1. januar 2021. Jeg har utført en kvalitativ studie hvor fokusgruppeintervju er grunnlaget for å tilnærme meg problemstillingen. Intervjuet gav meg et innholdsrikt datamateriale som synliggjør kompleksiteten i begrepsforståelse og erfaringer barnehagelederne har med implementeringen av endringene i barnehageloven. Jeg har i denne studien valgt å sette søkelyset på tre temaer når jeg drøftet datamaterialet mitt, «Begrepenes kompleksitet», «Betydningen av nærhet» og «Betydningen av samarbeid med foresatte». Gjennom dette fikk jeg som forsker ny innsikt i hvilke forståelser barnehageledere har for begrepene mobbing, krenkelse og nulltoleranse, samt deres erfaringer med implementeringsprosessen til en felles forståelse blant personalet i barnehagen. Funnene som ble gjort i denne studien indikerer nettopp det som Lund et al etterlyser i sin forskning: Hele barnet, hele løpet – mobbing i barnehagen (2015), der et behov for begrepsforståelse er nødvendig. I min studie kommer det fram at begrepsforståelse er komplekst, barnehagens rammebetingelser utfordrer barnehagelederne i nærledelse og tilgjengelighet. Barnehagelederne beskriver hvordan en organisasjonskultur kan bidra til en større lojalitet mellom ansatte enn til barna. Tillit blir et nøkkelord i samarbeidet med foresatte og det er et begrep som er vanskelig å konkretisere. Barnehagelederne opplever foresatte som er svært opptatt av hvordan barna har det i barnehagen. For å arbeide med et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø kreves det blant annet klok og verdibevisst ledelse, kombinert med godt faglig skjønn. I tillegg må barnehagelederne sette fokus på det mellommenneskelige i ledelse og sørge for at personalet utvikler kompetanse i tråd med samfunnsmandatet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleImplementering av endringene i barnehageloven – en bevisstgjøringsprosessen_US
dc.title.alternativeEn studie om hvordan barnehageledere forstår begrepene mobbing, krenkelse og nulltoleranseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderSiren Sunde Kalstaden_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal