Show simple item record

dc.contributor.advisorKleiven, Hanne Merete Hestvik
dc.contributor.authorRekdahl, Emilie
dc.date.accessioned2022-09-20T12:48:04Z
dc.date.available2022-09-20T12:48:04Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019188
dc.description.abstractBarnehagesektoren har de to siste tiårene gjennomgått store endringer. Det har blant annet blitt økt krav til innhold og kvalitet i barnehagen. Et av kravene er at barnehagene skal være en lærende organisasjon (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 16). I den siste strategien for barnehagekvalitet som regjeringen la frem i 2021 (Barnehager mot 2030), blir det lagt vekt på at barnehagen må utvikle seg i takt med samfunnet. På bakgrunn av endret kompetansesammensetning, etter den nye pedagognormen, må barnehagen finne nye måter å organisere seg på (Kunnskapsdepartementet, 2021). Tidligere studier viser at mange barnehager fortsatt har en flat organisasjonsstruktur, hvor alle gjør alt, selv om det har blitt tydeligere ledelse i barnehagene (Helgøy et al., 2010). Temaet for denne masteroppgaven er forholdet mellom barnehagens organisasjonsstruktur i møte med nye krav. Problemstillingen oppgaven belyser er: Hvordan opplever barnehageledere at flat struktur fungerer for å nå målet om å være en lærende organisasjon? Studien har et kvalitativt forskningsdesign, med en fenomenologisk-hermeneutisk metodisk tilnærming. Epistemologisk har jeg et sosialkonstruktivistisk syn til kunnskap. Datamaterialet er hentet fra syv semistrukturerte intervjuer i to barnehager, hvor to styrere, en barnehagelektor og fire pedagogiske ledere er intervjuet. Utvalget består av en kommunal og en privat barnehage med ulik størrelse. Den ene er en stor sonebarnehage og den andre en mellomstor avdelingsbarnehage. Analysen av datamaterialet viser at hovedfunnet i denne studien er at barnehageledere har noe ulik opplevelse av om flat struktur fungerer i barnehagen. Styrerne og pedagogene er derimot enig om at rammebetingelsene barnehagen har å jobbe ut ifra kan være en utfordring for å utvikle seg til å bli en lærende organisasjon. Utfordringer som ble trukket frem er at det er for liten tid i hverdagen til refleksjoner og faglig oppdateringer for hele personalet, samt få ansatte i forhold til oppgavene som skal utføres. Ut ifra analysen kan det se ut som at et annet funn kan være at det er behov for å styrke ledelse og organisasjonsteori i barnehagelærerutdanningen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleFlat organisasjonsstruktur i en lærende organisasjonen_US
dc.title.alternativeEn undersøkelse av barnehagelederes opplevelse av hvordan flat organisasjonsstruktur fungerer for å oppnå målet om å være en lærende organisasjon.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderEmilie Rekdahlen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal