Show simple item record

dc.contributor.advisorEmilsen, Kari
dc.contributor.authorKolstad, Siv Anita
dc.date.accessioned2022-09-19T13:06:08Z
dc.date.available2022-09-19T13:06:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3018936
dc.description.abstractMed utgangspunkt i problemstillingen Hva fremmer barnets beste i samarbeid mellombarnehage og barnevern?, har jeg forsøkt å få økt innsikt i styreres opplevelse av tverrfaglig samarbeid mellom barnehage og barnevern. Oppgaven er knyttet til master ibarnehageledelse, ogharderfor et ledelsesperspektiv. I denne oppgaven har jeg vist og redegjort for hvordan jeg metodisk har gått frem for å svare på problemstillingen. For å få svar på problemstillingen har jeg brukt kvalitativ metode, medindividuelle semi- strukturerte intervju med fire styrere for datainnsamling. Intervjuene ga meg en bred og utdypende empiri, som etter gjennomført analyse ga meg fire overordnende tema for å drøfte resultatene fra intervju i forhold til forskningsspørsmålene og problemstillingen. Disse temaene er kommunikasjon i samarbeid, kompetanse og kunnskapsutvikling, opplevelse av relasjoners betydning og styrers rolle og ansvar. Ut fra analysearbeidet tydeliggjorde også tre tema seg knyttet til det ene forskningsspørsmålet mitt som var hva som er sentrale faktorer i styreres forståelse av barnets beste i samarbeid med barneverntjenesten. Disse temaene er ivareta barns rett til beskyttelse, fremme barns utvikling og ivareta barneperspektivet. Disse temaene henger sammen med de fire overordnede temaene, men jeg fant det relevant å trekke de frem da jeg tenker en må ha en bevissthet rundt hva en legger i begrepet barnets beste for å kunne si noe om hva som fremmer barnets beste i tverrfaglig samarbeid. Undersøkelsen og oppgaven tar utgangspunkt i et sosialkonstruktivistisk perspektiv. I dette perspektivet skapes deltakernes forståelse og oppfatninger i samhandling mellom deltakerne, og med bakgrunn i deres kunnskap, erfaringer og refleksjoner. Empirigrunnlaget er knyttet til barnets beste, barnehageledelse, tverrfaglig samarbeid og barnehagens ansvar i arbeid med bekymring for barn, og kvalitet i arbeidet til barnets beste. Oppgaven viser at for å fremme barnets beste i samarbeid mellom barnehage og barnevern krever dette at styrer jobber både innadrettet for å utvikle barnehagen som lærende organisasjon, og utadrettet for å bidra til å utvikle samarbeidet med barneverntjenesten slik at det ivaretar barnets beste som et grunnleggende hensyn i alle handlinger som berører barn. Faktorer knyttet til kommunikasjon, relasjoner, kompetanse og kunnskapsutvikling, og styrers rolle og ansvar er vesentlig for å fremme barnets beste i samarbeid mellom barnehage og barnevern.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleHva fremmer barnets beste i samarbeid mellom barnehage og barnevern?en_US
dc.title.alternativeEn studie av styreres opplevelse av tverrfaglig samarbeiden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderSiv Anita Kolstaden_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal