• Barnehagelæreres arbeid med de eldste barna i barnehagen 

   Fjelnset, Ronja Skoglund (Master thesis, 2023)
   Denne masteroppgaven har som formål å bidra til videre kunnskapsutvikling om fenomenet «det siste året i barnehagen». Det er mange ulike aktører, både fjern og nær barnehagen, som har formeninger om hvilke oppgaver barnehagen ...
  • Barnehagens garderobe som semiotisk landskap - og et sted for barns literacy? 

   Østbø Munch, Christine B.; Semundseth, Marit; Hopperstad, Marit Holm (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Denne artikkelen undersøker barnehagens garderober som semiotisk landskap. Materialet består av totalt 1101 fotografier av tekster i tretten barnehagegarderober og samtaler med de ulike avdelingenes pedagogiske ledere om ...
  • Barns meningsskaping i fellesskap: et sosialsemiotisk og multimodalt blikk på barns meningsskaping rundt et tilgjengelig materiell 

   Espvik-Torp, Monica (Master thesis, 2019)
   I denne oppgaven har jeg sett på hvordan barn skaper mening i fellesskap ved bruk av semiotiske ressurser rundt et tilgjengelig materielle. Søkelyset rettes mot ett-toåringers meningsskaping i barnehagen. Det teoretiske ...
  • Hvilke interesser synes å motivere femåringer til å skrive i barnehagen? 

   Hopperstad, Marit Holm; Semundseth, Marit; Lorentzen, Rutt Trøite (Journal article, 2009)
   Artikkelen er basert på en kvalitativ undersøkelse av hva som synes å motivere femåringer til å skrive i uformelle situasjoner i barnehagehverdagen. Basert på Kress sitt begrep interesse ("interest"), presenteres fire ...
  • Klar for å rocke? 

   Fegran, Tone (Master thesis, 2021)
   I denne oppgaven har jeg rettet søkelyset mot hvordan barnehagebarn har uttrykt sine estetiske opplevelser på Rockheim, det nasjonale museet for populærmusikk. Sentralt er barn, musikk og museum. Det teoretiske grunnlaget ...
  • "Rulle rulle": Toåringers meningsskaping med tredimensjonale konstruksjoner i papir 

   Hopperstad, Marit Holm (Journal article, 2013)
   Ved hjelp av et sosialsemiotisk perspektiv og begrepsapparat, undersøker jeg i denne artikkelen hvordan toåringers tredimensjonale konstruksjoner i papir kan sies å skape mening som del av multimodale tegn-komplekser. Det ...