• Barnehagen som maktutøver i et foreldreperspektiv 

      Garberg, Andrea utseth (Bachelor thesis, 2023)
      I barnehagelovens formålsparagraf står det at barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Barnehageloven, ...