• Anerkjennelse i barnehagen 

   Løseth, Gjertrud (Bachelor thesis, 2023)
   I begynnelsen av prosessen fokuserte jeg på personalet som opplevde dette som utfordrende. Fokuset ga en foreløpig problemstilling, men etter veiledning endret jeg problemstilling, som ble retningsgivende for valg av metode. ...
  • Barnehagen som arena for sosial utjevning 

   Behrend, Piet Cedrik (Bachelor thesis, 2022)
   Likeverd er en verdi som lenge har stått sterkt i den offentlige og politiske debatten i Norge (Abram, 2018, The Ideal Egalitarians). Dette kom også frem i en spørreundersøkelse før stortingsvalget 2021. Undersøkelsen viste ...
  • Ledelse av det ukjente 

   Vorren, Lisbeth Renate (Bachelor thesis, 2021)
   Barnehageansatte er de med mest legemeldt sykefravær i Trøndelag i 2020, skriver Monsen (2021). Barnehagen må stadig forholde seg til vikarer, og forskning viser at et trygt og inkluderende arbeidsmiljø er en forutsetning ...
  • Ledelse for læring i FUS barnehagene. Distribuert ledelsespraksis og FUS barnehagen som lærende organisasjon 

   Westerhus, Mari (Master thesis, 2018)
   Offentlige styringsdokumenter som Rammeplan for barnehagen (2017) og Kompetanse for fremtidens barnehage, revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 (2017) gir sterke signal om at barnehagene må utvikles ...
  • De voksne i rolleleken ute 

   Selnes, Lena Mari (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstillingen jeg skal se nærmere på er: «Hvordan kan jeg som barnehagelærer bidra til å støtte barns læringsprosesser gjennom deltakelse i rollelek ute?» Rammeplanen for barnehagen viser til begrepet helhetlige ...