• Arbeidsmiljø i barnehagen 

   Ormbostad, Lisa Øfsti (Bachelor thesis, 2024)
   Gjennom denne bacheloroppgaven ønsket jeg å finne ut av hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø og hvordan et godt arbeidsmiljø kan utvikles. Det har vært en spennende prosess å skrive, samle inn og analysere data og å ...
  • Barn som utsettes for omsorgssvikt 

   Kjærstad, Karoline Olsen (Bachelor thesis, 2024)
   Problemstilling: «På hvilke måter kan pedagogisk leder i barnehagen oppdage at barn blir utsatt for omsorgssvikt?»
  • Barns kropp, seksualitet og utforskning 

   Eriksen, Kaya Meisingset (Bachelor thesis, 2022)
   Temaet for min oppgave ble satt relativt tidlig i prosessen, likevel brukte jeg en stund på å formulere min problemstilling. Ved oppstart av prosjektet ble jeg tipset om en artikkel skrevet av Øystein Skundberg, hvor han ...
  • Fra utrygg til trygg tilknytning: på hvilken måte arbeider barnehagelærere med å skape trygg tilknytning til barn som lever i utsatte livssituasjoner? 

   Høystakli, Silje (Bachelor thesis, 2020)
   «Alle barn fortjener en god start. Barn og unge skal oppleve å lære, leke, utvikle seg og mestre. Trygge rammer er viktig. Trygge barn som trives, lærer bedre.», slik starter stortingsmelding 6 (Kunnskapsdepartementet [KD], ...
  • Mestring under måltidet: Hvordan kan de ansatte legge til rette for mestring hos de yngste barna under måltidet? 

   Hegre, Vilde Messel (Bachelor thesis, 2020)
   Livsmestring er et forholdsvis nytt begrep i Rammeplanen. Under kapittelet om livsmestring og helse i Rammeplanen står det blant annet at: «Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd ...
  • Omsorgssituasjoner som vekker bekymring 

   Wermedal, Sandra Heggelund (Bachelor thesis, 2021)
   I dagens samfunn går nesten alle barn mellom 1-5 år i barnehagen. Som ansatt i barnehage har vi daglig kontakt med barn og deres foreldre. Vi arbeider tett sammen med familier og arbeider for å ivareta barns lek, læring, ...
  • Omsorgssvikt 

   Sletten, Kristine Jonassen (Bachelor thesis, 2021)
   Ved valg av problemstilling var jeg veldig opptatt av å se på hvordan de ansatte arbeider sammen for å skape trygghet for barn som har blitt utsatt for omsorgssvikt. I 2017 ble livsmestring og helse en del av barnehagens ...
  • «Spøkelser og engler» : mot til å snakke med barn om døden 

   Fætten, Sølvi Ann (Chapter, 2017)
   Som utgangspunkt for å se på spørsmålet om hvor vi er etter døden, vil jeg bruke billedboka Roy (Dahle, 2008) om en gutt som mister sin elskede hund, Roy. Boka beskriver hvordan sorgen oppleves for gutten, noe som i seg ...
  • Ulike familieformer i barnehagen 

   Stenersen, Marta (Bachelor thesis, 2022)
   Vi var en gjeng som satt ved bordet og tegnet. Sj5,5 snur seg mot meg og spør: Hva var det du het igjen? Jeg svarer på litt tullete måte: Husker du ikke det? S tenker, så spør hun med et smil: hva het kjæresten din ...
  • Voksenrollen og barns seksualitet 

   Slupphaug, Heidi (Bachelor thesis, 2022)
   Dagens syn på seksualitet preger oss fra langt tilbake i tid, og hvis vi skal forstå hvordan den har utviklet seg slik vi ser på den i dag er vi nødt til å se tilbake på historikk og diskurser. I mange år hadde mennesker ...